سبد خرید
گرامر by و with در 2 آزمون تافل و آیلتس

گرامر by و with در 2 آزمون تافل و آیلتس

امتیاز post

در این مقاله درباره حرف های اضافه در زبان انگلیسی و همچنین گرامر by و with در جملات مختلف و کاربرد گرامر by و with در آزمون های مختلف مانند آیلتس و تافل و همچنین به نحوه کاربرد درست گرامر by و with در جملات در این مقاله به صورت مفصل توضیح داده شده است. لطفا تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید.

معرفی حرف اضافه زبان انگلیسی

حروف اضافه (prepositions) در زبان انگلیسی، کلماتی هستند که به عنوان نشانهای برای ارتباط دادن یک کلمه یا فعل با یک عبارت، جمله یا بخشی از جمله به کار میروند. به عبارت دیگر، حروف اضافه برای نشان دادن رابطه بین دو عبارت یا جمله استفاده میشوند. برخی از حروف اضافه رایج در زبان انگلیسی عبارتند از:

 in, on, at
to, from, for
by, with, without
of, about, with

برای مثال:
(من در ماشین نشستهام) I am sitting in the car
(او به پارک میرود) She is going to the park
(او نزدیک ساحل زندگی میکند) He lives near the beach
(آنها درباره تعطیلات خود صحبت میکنند) They are talking about their vacation

در ادامه گرامر by و with تفاوت ها و شباهت ها و کاربرد گرامر by و with در آزمون آیلتس و تافل بخث شده است.

معرفی 2 حرف اضافه در گرامر by و with

with و by هر دو حروف اضافه پرکاربرد در زبان انگلیسی هستند. در این قسمت مثال کلی درباره گرامر by و with زده شده است و در هر قسمت به صورت مجزا گرامر by و with را مورد ارزیابی قرار دادیم. در زیر به معنای هر کدام از این حروف اضافه و کاربردهای آنها پرداخته شده است:

معرفی 2 حرف اضافه در گرامر by و with
معرفی 2 حرف اضافه در گرامر by و with

with:
نشان دادن میزان یا وسیلهای که برای انجام کاری استفاده میشود:
I cut the bread with a knife (من نان را با یک چاقو بریدم.)
نشان دادن صفتی که به شخص یا چیزی نسبت داده میشود:
She is a girl with curly hair (او دختری با موهای فرفری است.)
نشان دادن علت، دلیل یا وضعیتی که کاری با آن انجام شده:
He got sick with the flu (او با گرفتن آنفولانزا مریض شد.)

by:
نشان دادن فرد یا وسیلهای که کاری را انجام داده است:
The letter was sent by email (این نامه با ایمیل ارسال شد.)
نشان دادن روشی که با آن کاری انجام شده است:
I like to travel by train (من دوست دارم با قطار سفر کنم.)
نشان دادن محلی که در آن کاری انجام شده است:
She was bitten by a snake in the forest (او در جنگل توسط یک مار نسبت به شد.)

معرفی حرف اضافه by

حرف اضافه by در جملات مجهول بکار میرود تا نشان دهد که فاعل یا شخصی که عمل را انجام داده، نامش ذکر نشده است. به این صورت که قسمتی از جمله با حرف اضافه by آغاز میشود و عملی که در جمله بیان شده، به وسیله شخص و یا شیء دیگری انجام شده است.

معرفی حرف اضافه by
معرفی حرف اضافه by

برای مثال:
The package was delivered by the postman (بسته توسط پستچی تحویل داده شده است.)
The book was written by J.K. Rowling (کتاب توسط جی.کی. رولینگ نوشته شده است.)
The cake was made by my mom (کیک توسط مادرم درست شده است.)

در این جملات، فاعل یا شخصی که عمل را انجام داده است، نامش ذکر نشده است و با استفاده از حرف اضافه by، نشان داده شده است که عمل توسط شخص، شیء یا موجود دیگری انجام شده است.

فعل هایی که همراه حرف اضافه by  استفاده می شوند

در زبان انگلیسی، بسیاری از فعلها با حرف اضافه by همراه هستند. در زیر فعلهای رایجی که با حرف اضافه “by” به کار میروند، آورده شده است:

– Written by
– Painted by
– Made by
– Designed by
– Directed by
– Produced by
– Created by
– Built by
– Operated by
– Driven by
– Delivered by
– Accompanied by
– Followed by
– Influenced by
– Surrounded by

لازم به ذکر است که این فعلها تنها بخشی از فعلهایی هستند که با حرف اضافه “by” به کار میروند و فعلهای دیگری نیز ممکن است با این حرف اضافه به کار روند.

معرفی حرف اضافه with

حرف اضافه with به عنوان یک حرف اضافه پرکاربرد در زبان انگلیسی، برای نشان دادن همراهی، مالکیت، تجهیزات و وضعیتی که با آن کار انجام شده است، به کار میرود.

برای نشان دادن همراهی:
I went to the park with my friends (من با دوستانم به پارک رفتم.)
 برای نشان دادن مالکیت:
The book with the red cover is mine (کتابی که جلدش قرمز است، مال من است.)
برای نشان دادن تجهیزات:
She wrote her essay with a pen and paper (او مقاله اش را با یک خودکار و کاغذ نوشت.)
برای نشان دادن وضعیتی که با آن کار انجام شده است:
He was shaking with fear (او از ترس میلرزید.)

معرفی حرف اضافه with
معرفی حرف اضافه with

همچنین، در برخی از اصطلاحات و عبارات، حرف اضافه “with” به کار میرود. به عنوان مثال:

Keep up with یعنی همراه با چیزی بودن و آن را دنبال کردن
Deal with یعنی برخورد کردن یا مقابله کردن با چیزی
Amazed with یعنی شگفتزده بودن از چیزی

لازم به ذکر است که حروف اضافه در زبان انگلیسی دارای کاربردهای متنوعی هستند و کاربرد هر کدام از آنها بسته به جمله و متن مورد استفاده، ممکن است تغییر کند.

تفاوت حرف اضافه by و with

تفاوت اصلی بین حروف اضافه with و by در زبان انگلیسی، مربوط به نحوه استفاده و کاربرد آنها است.

With بیشتر برای نشان دادن همراهی و یا تجهیزاتی که برای انجام کاری استفاده شده است به کار میرود. به عنوان مثال: I eat my dinner with a fork (من شام خود را با چنگال میخورم).

– By بیشتر برای نشان دادن فرد یا وسیلهای که برای انجام کار استفاده شده است به کار میرود. به عنوان مثال: The book was written by Tom (این کتاب توسط تام نوشته شده است).

در مواردی هم برای بیان همراهی فرد و یا وسیلهای که برای انجام کار استفاده شده است، with و by به صورت معادل به کار میروند. همچنین، with بیشتر در موارد کاربرد صفتی مورد استفاده قرار میگیرد، در حالی که by بیشتر در موارد کاربرد روشی به کار میرود.

کاربرد حرف اضافه by و with در آیلتس و تافل

در آزمونهای IELTS و TOEFL، دانشجویان باید نشان دهند که در استفاده از حروف اضافه در جملات به خوبی مسلط هستند. در این آزمونها، معمولاً پاسخها با توجه به گرامر صحیح و به کار گیری حروف اضافه در جملات، امتیازدهی خواهند شد.

در آزمون IELTS، قسمتهای مختلفی مانند نوشتاری و شنیداری وجود دارند که در هر قسمت به نحوه استفاده از حروف اضافه و گرامر آنها تأکید خواهد شد. به عنوان مثال، برای نوشتن یک رایتینگ خوب، نوشتن جملاتی با حروف اضافه صحیح ضروری است.

در آزمون TOEFL نیز، داوطلبان باید در قسمتهای مختلف آزمون نشان دهند که در استفاده از حروف اضافه مسلط هستند. در قسمتهای شنیداری و خواندن، معمولاً سوالاتی با محتوای گرامری و کاربرد حروف اضافه تست میشود.

به طور کلی، در هر دو آزمون IELTS و TOEFL، به نحوه استفاده صحیح از حروف اضافه، گرامر صحیح و نوشتار درست تأکید میشود. بنابراین، برای کسب نمره خوب در این آزمونها، تمرین و آشنایی با اصول گرامری و کاربرد حروف اضافه ضروری است.

در رایتنگ آزمون آیلتس در قسمت تسک 2 رایتینگ گرامر by و with را برای نوشتن ساختار های ربطی میتوان استفاده کرد. در صحبت کردن آزمون آیلتس در تسک 2 که مربوط به کیوکارد می باشد برای استفاده از ارتباط دادن 2 جمله ئ ساختار پیچیده از گرامر by و with استفاده می شود.

تست های مربوط به حرف اضافه by و with

در قسمت انتهایی تست های تخصصی مربوط به گرامر by و with قرار گرفته شده است. این تست ها برای تکمیل یادگیری شما داوطلب گرامی در گرامر by و with می باشد لطفا با دقت تست های را حل کنید.

1. The Mona Lisa painting was ______ Leonardo da Vinci.
a) made by
b) accompanied by
c) written by
d) followed by

پاسخ: a) made by

2. The cake was baked ______ my mother.
a) written by
b) delivered by
c) built by
d) made by

پاسخ: d) made by

3. The movie was directed ______ Steven Spielberg.
a) operated by
b) designed by
c) surrounded by
d) directed by

پاسخ: d) directed by

4. The letter was sent ______ email.
a) with
b) by
c) for
d) to

پاسخ: b) by

5. The car was driven ______ John.
a) by
b) with
c) for
d) of

پاسخ: a) by

6. The book was written ______ J.K. Rowling.
a) by
b) with
c) for
d) to

پاسخ: a) by

7. The baby was crying ______ fear.
a) by
b) for
c) with
d) of

پاسخ: c) with

8. The concert was attended ______ thousands of people.
a) with
b) for
c) by
d) of

پاسخ: c) by

9. The phone was repaired ______ a professional.
a) for
b) to
c) with
d) by

پاسخ: d) by

10. The party was organized ______ my friend.
a) with
b) by
c) for
d) of

پاسخ: b) by

امیدواریم از گرامر by و with استفاده کامل را برده باشید و تمامی موارد و نکات کلیدی جملات مجهول در انگلیسی را با دقت آموخته باشید. برای دسترسی رایگان به تمامی گرامر آموزش زبان انگلیسی حتما از این صفحه بازدید کنید. همچنین برای مطالعه گرامر so و such اینجا کلیک کنید.

مشاوره با مرکز زبان ایران بریتانیا

شما عزیزان می توانید ما را در کانال تلگرامی ایران بریتیش که زبان آموزان مختلفی عضو هستن و انتقال تجربه در آزمون های مختلفی وجود دارد مشاهده کنید همچنین در  اینستاگرام ایران – بریتیش جستجو نمایید.  حتما از فروشگاه دوره های آموزش زبان انگلیسی هم دیدن نمایید. همچنین حتما از مقاله های موجود برای آزمون سلپیپ استفاده کنید. مجموعه ایران بریتانیا بهترین امکانات و مجموعه های آموزش زبان انگلیسی را برای شما عزیزان تدارک دیده است.  در ادامه میتوانید برای کسب بسته های خودآموز سلپیپ که پکیج سلپیپ می باشد و همچنین پکیج دولینگو به صفحه های مورد نظر مراجعه فرمایید. مرکز زبان ایران بریتانیا تمامی کتاب های زبان انگلیسی را به صورت کاملا رایگان در اختیار داوطلبین عزیز قرار می دهد. با بالاترین کیفیت آموزشی.

بنر آزمون دولینگو
بنر آزمون دولینگو

برای شرکت در کلاس های تخصصی آزمون های بیین المللی مانند آیلتس و یا تافل و دولینگو و غیره با مرکز زبان ایران بریتانیا تماس حاصل فرمایید. مرکز زبان ایران بریتانیا برای تعیین سطح رایگان تمامی کاربران مواردی گنجانده شده است که به صورت کاملا رایگان میتوانید در آزمون آزمایشی شرکت کرده و همچنین برای مشاوره با مرکز ایران بریتانیا میتوانید با این مرکز تماس حاصل فرمایید و از راهنمایی و مشاوره این مرکز و مشاوران دلسوز ما برخوردار شوید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *