سبد خرید
گرامر مصدر در زبان انگلیسی در 3 نوع مختلف

گرامر مصدر در زبان انگلیسی در 3 نوع مختلف

امتیاز post

در این مقاله به صورت کامل گرامر مصدر در زبان انگلیسی و همچنین کاربرد این گرامر در ساختار متنوع آزمون های بین المللی مانند آیلتس و تافل و حتی دولینگو می باشد. حتما برای کسب اطلاعات کافی درباره گرامر مصدر در زبان انگلیسی تا انتهای این صفحه با ما همراه باشید.

تعریف گرامر مصدر در زبان انگلیسی

گرامر مصدر در زبان انگلیسی(Infinitive) شکل اول فعل است که با حذف to قبل از فعل به دست میآید. به عبارت دیگر، مصدر شامل حرف to و شکل سادهی فعل است، مانند: to eat، to sleep، to run و غیره. مصدر معمولاً برای بیان اهداف، خواستهها، عقاید و دلایل استفاده میشود. در این بخش هر 3 بخش گرامر مصدر در زبان انگلیسی را بررسی کرده و کاربرد آنها را به همراه مثال ها توضیح داده شده است.

تعریف گرامر مصدر در زبان انگلیسی
تعریف گرامر مصدر در زبان انگلیسی

به عنوان مثال،

I want to learn English یا To speak English fluently, you need to practice every day

انواع مصدر در انگلیسی

برای تعریف گرامر مصدر در زبان انگلیسی میتوان به صورت کلی مصدر به سه نوع تقسیم کرد:

1- مصدر ساده (Bare Infinitive):

مصدر ساده شامل فعل بدون حرف to یکی از گرامر مصدر در زبان انگلیسی است. بعضی از فعلهایی که با این نوع مصدر همراهند:

Modal verbs: can, could, may, might, shall, should, will, would, must
مثال: You must study hard to pass the exam
Let: این فعل تنها با مصدر ساده همراه میشود.
مثال: Let’s go to the cinema tonight

کاربرد مصدر ساده در انگلیسی

مصدر ساده (Bare Infinitive) در زبان انگلیسی، به شکل سادهی فعل بدون حرف to است. در ادامه به برخی از کاربردهای مصدر ساده از مجموعه گرامر مصدر در زبان انگلیسی اشاره خواهیم کرد:

بعضی از فعلهای کمکی:
فعلهای کمکی مانند can، could، should، would، will، may و must با مصدر ساده همراه میشوند. به عنوان مثال:

You should eat more vegetables
She can speak French fluently

فعلهای کمیاب:
بعضی از فعلهای کمیاب هنگامی که با مصدر ساده به کار میروند، معنای خاصی برایشان القا میشود. به عنوان مثال:

Please sit still and listen to me
I let him borrow my car for the weekend

بعضی از فعلهای دو قسمتی:
بعضی از فعلهای دو قسمتی مانند go on، give up و put off نیز با مصدر ساده همراه میشوند. به عنوان مثال:

He decided to give up smoking
Let’s go on working until we finish

دستورات:
دستورات معمولاً با مصدر ساده صورت میگیرند. به عنوان مثال:

Close the door, please
Come here and sit down

بعضی از افعالی که بعد از آنها فعل دیگری با مصدر ساده قرار میگیرد:
بعضی از افعال نیز با همراهی یک فعل دیگر با مصدر ساده به کار میروند. به عنوان مثال:

She wants to learn how to swim
I need to find a place to live

به علاوه، در بعضی از ساختارهای جملات، مصدر ساده به کار میرود. به عنوان مثال، در جمله He made me laugh، فعل laugh با مصدر ساده ظاهر شده است و در جمله I saw him leave the room، فعل leave با مصدر ساده ظاهر شده است. در گرامر مصدر در زبان انگلیسی مصدر ساده بسیار استفاده می شود.

2- مصدر با to (To Infinitive):

این مصدر که شامل حرف to و شکل سادهی فعل در گرامر مصدر در زبان انگلیسی است. بعضی از فعلهایی که با این نوع مصدر همراهند که در گرامر مصدر در زبان انگلیسی بسیار زیاد می باشند اشاره شده است:

گرامر مصدر در زبان انگلیسی مصدر to
گرامر مصدر در زبان انگلیسی مصدر to

فعلهایی که در جملات مستقل بهکار میروند:
مثال: She decided to take a break from work
– بعضی فعلهایی که بعد از آنها فعل دیگری با مصدر ساده قرار میگیرد:
مثال: I want to learn how to swim

همچنین، برخی اسمها و صفتها هم میتوانند با حرف to به عنوان مصدر استفاده شوند. به عنوان مثال

It’s important to be honest” یا “I have a desire to travel the world

3-مصدر جراند یا مصدر ing

مصدر جراند (Gerund) یک شکل از فعل در گرامر مصدر در زبان انگلیسی است که با اضافه کردن ing به شکل اولیه یک فعل به دست میآید. در واقع، مصدر جراند شبیه به فعل مصدری است با این تفاوت که به جای حرف to، از ing استفاده میشود. در گرامر مصدر در زبان انگلیسی مصدر جراند بسیار استفاده می شود.

گرامر مصدر در زبان انگلیسی مصدر جراند
گرامر مصدر در زبان انگلیسی مصدر جراند

مصدر جراند به عنوان اسم به کار میرود و میتواند فاعل، مفعول، صفت و حتی قید در جمله باشد. مثالهایی از کاربرد مصدر جراند:

(مصدر جراند به عنوان فاعل جمله)  Smoking is bad for your health
(مصدر جراند به عنوان مفعول جمله) She enjoys reading books
(مصدر جراند به عنوان صفت جمله)  I am interested in learning new languages
(مصدر جراند به عنوان قید جمله) He left without saying goodbye

لازم به ذکر است که برخی افعال خاص نیز میتوانند با حرف to یا با ing به عنوان مصدر استفاده شوند و معنای متفاوتی دارند. به عنوان مثال، I stopped to rest به معنای “من برای استراحت کردن متوقف شدم” است ولی I stopped smoking به معنای “من از سیگار کشیدن دست کشیدم است که در آنجا smoking به عنوان مصدر جراند به کار رفته است.

کاربرد مصدر با to  در زبان انگلیسی

مصدر با to (To Infinitive) در زبان انگلیسی به صورت مصدر ساده با حرف اضافه to است. در ادامه به برخی از کاربردهای مصدر با to در زبان انگلیسی اشاره خواهیم کرد:

1- بعضی از فعلهای کمکی
فعلهای کمکی مانند want، need، have to و ought to با مصدر با to همراه میشوند. به عنوان مثال:

I want to study abroad next year
She needs to find a new job

2- بعضی از فعلهای دو قسمتی:
بعضی از فعلهای دو قسمتی مانند agree to، decide to و try to نیز با مصدر با to همراه میشوند. به عنوان مثال:

They decided to go on a trip together
She agreed to help me with my project

3- برای بیان هدف یا مقصد:
مصدر با to میتواند برای بیان هدف یا مقصد جمله به کار رود. به عنوان مثال:

He went to the store to buy some milk
I am studying hard to pass the exam

4- برای بیان علت:
مصدر با to میتواند برای بیان علت جمله به کار رود. به عنوان مثال:

She was too tired to finish the project
I am sorry to hear that you lost your job

5- بعضی از افعالی که بعد از آنها فعل دیگری با مصدر ساده قرار میگیرد:
بعضی از افعال نیز با همراهی یک فعل دیگری با مصدر با to به کار میروند. به عنوان مثال:

She decided to learn Spanish
He wants to visit Paris next year

6- بعضی از اسمها و صفتها:
بعضی از اسمها و صفتها نیز با مصدر با to به کار میروند. به عنوان مثال:

She has a desire to travel around the world
It is important to be honest with others

به علاوه، مصدر با to در برخی از ساختارهای جملات به کار میرود. به عنوان مثال، در جمله I am looking forward to seeing you، مصدر با to برای بیان هدف یا مقصد جمله به کار رفته است. در گرامر مصدر در زبان انگلیسی مصدر to  در موارد بالا استفاده می شود.

کاربرد مصدر جراند در انگلیسی

مصدر جراند در قالب گرامر مصدر در زبان انگلیسی به عنوان یک شکل اسمی از فعل، در بسیاری از موارد به کار میرود. در ادامه به برخی از کاربردهای مصدر جراند در زبان انگلیسی اشاره خواهیم کرد:

1- فاعل جمله:
Learning English is important for me
Swimming is my favorite hobby

2- مفعول جمله:
I enjoy playing football
She suggested watching a movie tonight

3- بعضی از صفتها:
I am interested in learning new things
She is good at singing

4- بعضی از اسمها و صفتهای دیگر:
My job involves helping people
His hobbies include playing video games and reading books

5- بعضی از افعالی که با حرف to به عنوان مصدر همراه نمیشوند:
He admitted stealing the money
She denied making the mistake
They avoid eating fast food

6- بعضی از افعالی که بعد از آنها مصدر جراند میآید:
I look forward to seeing you
We decided to go on a trip
She needs to finish her work before leaving

لازم به ذکر است که مصدر جراند در بعضی از موارد با برخی افعال و اسمها به کار میرود ولی با دیگر افعال و اسمها، از مصدر ساده یا مصدر با to استفاده میشود. بنابراین، برای استفاده صحیح از مصدر جراند، لازم است که با نحوه استفاده از آن در جملات آشنا شوید.

کاربرد مصدر جراند در آزمون آیلتس

مصدر جراند در آزمون IELTS به عنوان یک شکل اسمی از فعل، بسیار مهم است و در بخشهای مختلف آزمون به کار میرود. در ادامه به برخی از موارد کاربرد مصدر جراند در آزمون IELTS اشاره خواهیم کرد:

1- بخش Writing
در بخش Writing، ممکن است از شما خواسته شود که با استفاده از مصدر جراند، ایدههای خود را توضیح دهید، به عنوان مثال:

Discuss the advantages and disadvantages of learning a new language
Explain the benefits of exercising regularly

کاربرد مصدر جراند در آزمون آیلتس
کاربرد مصدر جراند در آزمون آیلتس

2- بخش Speaking
در بخش Speaking، مصدر جراند به عنوان یک شکل اسمی از فعل، میتواند برای پاسخ به سوالاتی که دربارهٔ علاقهها، سرگرمیها و تفریحات شماست، مورد استفاده قرار گیرد. به عنوان مثال:

What do you enjoy doing in your free time
Do you prefer watching movies at home or going to the cinema

3- بخش Reading
در بخش Reading، ممکن است با خواندن متونی که حاوی گرامر مصدر در زبان انگلیسی به خصوص مصدر جراند هستند، مواجه شوید. باید بتوانید به درستی مفهوم این متون را درک کرده و به سوالات مربوط به آنها پاسخ دهید. اگر هر یک از گرامر مصدر در زبان انگلیسی را مشاهده کردید حتما به خاطر داشته باشید که معنای مصدر فارسی را فراموش نکنید.

4- بخش Listening
در بخش Listening نیز، برخی از گرامر مصدر در زبان انگلیسی مانند مصدر جراند ممکن است به صورت شفاهی یا در قالب مستندها و فیلمها به کار رود. باید بتوانید به درستی مفهوم آنها را درک کرده و به سوالات مربوط به آنها پاسخ دهید.

به علاوه، در آزمون IELTS، تسلط بر مصدر جراند به عنوان یکی از مهمترین مهارتهای زبان انگلیسی به شمار میرود و ممکن است در بخشهای دیگر آزمون نیز به کار رود. لذا، توصیه میشود که با دقت به یادگیری و تمرین مصدر جراند بپردازید.

میدواریم از گرامر مصدر در زبان انگلیسی در زبان انگلیسی استفاده کامل را برده باشید و تمامی موارد و نکات کلیدی گرامر مصدر در زبان انگلیسی را با دقت آموخته باشید. برای دسترسی رایگان به تمامی گرامر آموزش زبان انگلیسی حتما از این صفحه بازدید کنید. همچنین برای مطالعه صفت ed و ing اینجا کلیک کنید.

تست های مربوط به گرامر مصدر در زبان انگلیسی

 Which sentence uses the infinitive correctly
a) To study for an exam can be difficult
b) She enjoys to read mystery novels
c) I’m looking forward to meet my friends tomorrow
d) He needs to buy groceries at the store

Answer: d) He needs to buy groceries at the store

Which of the following is a correct use of the gerund
a) He was excited about go to the concert
b) I enjoyed playing video games with my friends
c) They decided travel to Europe next year
d) The students are practicing to speak English fluently

Answer: b) I enjoyed playing video games with my friends

Which sentence uses the present participle correctly
a) Running every day help me stay in shape
b) I’m seeing a movie this evening at the theater
c) He was swimming in the pool when I arrived
d) She enjoys to sings songs in her free time

Answer: c) He was swimming in the pool when I arrived

 Which sentence uses the infinitive correctly
a) I like to watch TV more than reading books
b) She finished the race in running quickly
c) They’re planning on travels to Japan next year
d) It’s important to eat healthy and exercise regularly

Answer: d) It’s important to eat healthy and exercise regularly

 Which of the following sentences uses a gerund
a) My favorite activity is swimming in the ocean
b) They decided to take a road trip across the country
c) I want to learn how to speak French fluently
d) She is interested in reading science fiction novels

Answer: a) My favorite activity is swimming in the ocean.

 Which sentence uses the present participle correctly
a) She was singing a song last night
b) Running regularly can improve your health
c) I’m enjoying to listen to music on my phone
d) He is deciding which movie to watch tonight

Answer: b) Running regularly can improve your health

 Which of the following sentences uses a gerund
a) They need to practice playing their instruments more often
b) She wants to go hiking in the mountains this weekend
c) I’m interested in learning about different cultures
d) He decided to take a nap after finishing his work

Answer: a) They need to practice playing their instruments more often

Which sentence uses the infinitive correctly
a) To speak English well is important for many jobs
b) She enjoys to paint and draw in her free time
c) They’re planning on travels to Mexico next month
d) It’s difficult to understand what he’s saying sometimes

Answer: a) To speak English well is important for many jobs

Which of the following sentences uses a gerund
a) He decided to learn how to play the guitar
b) They enjoy going to concerts and music festivals
c) I want to visit as many countries as possible
d) She likes to watch movies with her friends

Answer: b) They enjoy going to concerts and music festivals

Which sentence uses the present participle correctly
a) I was listening to music while doing my homework
b) The car needs to be fixing before we can drive it
c) She enjoys to cook new recipes for her family
d) He was reading a book in the park yesterday

Answer: a) I was listening to music while doing my homework

پس از حل کردن سوالات گرامر مصدر در زبان انگلیسی  حتما پاسخ های درست را بررسی کنید. در بررسی کلی حتما دقت کنید که گرامر مصدر در زبان انگلیسی را به درستی به کارببرید.

مشاوره با مرکز زبان ایران بریتانیا

شما عزیزان می توانید ما را در کانال تلگرامی ایران بریتیش که زبان آموزان مختلفی عضو هستن و انتقال تجربه در آزمون های مختلفی وجود دارد مشاهده کنید همچنین در  اینستاگرام ایران – بریتیش جستجو نمایید.  حتما از فروشگاه دوره های آموزش زبان انگلیسی هم دیدن نمایید. همچنین حتما از مقاله های موجود برای آزمون سلپیپ استفاده کنید. مجموعه ایران بریتانیا بهترین امکانات و مجموعه های آموزش زبان انگلیسی را برای شما عزیزان تدارک دیده است.  در ادامه میتوانید برای کسب بسته های خودآموز سلپیپ که پکیج سلپیپ می باشد و همچنین پکیج دولینگو به صفحه های مورد نظر مراجعه فرمایید. مرکز زبان ایران بریتانیا تمامی کتاب های زبان انگلیسی را به صورت کاملا رایگان در اختیار داوطلبین عزیز قرار می دهد. با بالاترین کیفیت آموزشی.

بنر آزمون دولینگو
بنر آزمون دولینگو

برای شرکت در کلاس های تخصصی آزمون های بیین المللی مانند آیلتس و یا تافل و دولینگو و غیره با مرکز زبان ایران بریتانیا تماس حاصل فرمایید. مرکز زبان ایران بریتانیا برای تعیین سطح رایگان تمامی کاربران مواردی گنجانده شده است که به صورت کاملا رایگان میتوانید در آزمون آزمایشی شرکت کرده و همچنین برای مشاوره با مرکز ایران بریتانیا میتوانید با این مرکز تماس حاصل فرمایید و از راهنمایی و مشاوره این مرکز و مشاوران دلسوز ما برخوردار شوید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *