سبد خرید
گرامر حرف تعریف the با 5 ترفند طلایی

گرامر حرف تعریف the با 5 ترفند طلایی

امتیاز post

در این صفحه درباره گرامر حرف تعریف the و نحوه استفاده این حرف تعریف معین در زبان انگلیسی توضیح داده شده است. تمامی نکات کلیدی برای کسب اطلاعات گرامر حرف تعریف the موارد کاربرد گرامر حرف تعریف the در آزمون های آیلتس و تافل و حتی تمامی اشتباهات کاربردی گرامر حرف تعریف the را به صورت حرفه ای توضیح داده شده است.

معرفی حرف تعریف the

گرامر حرف تعریف the یکی از حروف تعریف معروف در زبان انگلیسی است. این حرف تعریف به معنای آن یا این است و برای اشاره به شی یا مفهوم خاصی که قبلاً معرفی شده است، استفاده می شود.

معرفی حرف تعریف the
معرفی حرف تعریف the

مثلاً، اگر قبلاً در یک جمله از یک کتاب صحبت کرده باشیم، می توانیم در جملات بعدی از حرف تعریف the برای اشاره به همان شی یا مفهوم استفاده کنیم. به عنوان مثال:

I bought a book yesterday. The book is about history
We went to the park yesterday. The park was very crowded
My friend has a cat. The cat likes to play with toys

در این مثالها، the برای اشاره به شی یا مفهومی استفاده شده است که قبلاً معرفی شده بود.

کاربرد گرامر حرف تعریف the

گرامر حرف تعریف the در زبان انگلیسی برای نشان دادن یک مفهوم خاص و مشخص استفاده میشود. در زیر تعدادی از کاربردهای حرف تعریف the را برای شما توضیح میدهم:

1. اشاره به چیزی که قبلاً معرفی شده است:

I saw a cat in the park. The cat was black and white
John met a woman at the party. The woman he met was very friendly

2. اشاره به یک گروه خاص:

The students in my class are very intelligent
We visited the museums in Paris

3. اشاره به چیزی که فقط یکی از آن موجود است:

The sun is shining brightly today
The moon revolves around the Earth

4. اشاره به چیزی که در یک موقعیت خاص قرار دارد:

The car in front of us is driving too slowly
The book on the table is mine

5. اشاره به چیزی که همه میدانند:

The Taj Mahal is a famous monument in India
The Great Wall of China is one of the wonders of the world

6. اشاره به چیزی که در معرض خطر یا تهدید قرار دارد:

The environment is facing many challenges
The economy is in crisis

7. اشاره به کل یک شیء:

The human brain is a complex organ
The Internet has revolutionized the way we communicate

به طور کلی، گرامر حرف تعریف the برای نشان دادن چیزی که قبلاً معرفی شده است، یک گروه خاص، یا یک مفهوم خاص و مشخص استفاده میشود.

اشتباهات گرامر حرف تعریف the

در استفاده از گرامر حرف تعریف the برخی اشتباهات رایج وجود دارد که ممکن است باعث ابهام در مفهوم جمله شوند. در زیر به برخی از این اشتباهات اشاره میکنم:

اشتباهات گرامر حرف تعریف the
اشتباهات گرامر حرف تعریف the

1. استفاده نکردن از the در صورتی که باید استفاده شود:
اشتباه: I went to hospital yesterday (باید با the بیاید: I went to the hospital yesterday)
اشتباه: She is student at university (باید با the بیاید: She is a student at the university)

2. استفاده اضافی از the:
اشتباه: The sun is shining in the the sky (باید یک the حذف شود: The sun is shining in the sky)
اشتباه: I bought a book from the the bookstore (باید یک the حذف شود: I bought a book from the bookstore)

3. استفاده از the برای جاهایی که نباید استفاده کرد:
اشتباه: I have an appointment with the doctor tomorrow (باید بدون the بیاید: I have an appointment with a doctor tomorrow)
اشتباه: She is working in the company (باید بدون the بیاید: She is working in a company)

4. استفاده از the به جای a/an:
اشتباه: He is the engineer. (باید با a بیاید: He is an engineer)
اشتباه: I need the pen to write this. (باید با a بیاید: I need a pen to write this)

5. عدم استفاده از the در موارد خاص:
اشتباه: We visited museum in Paris. (باید با the بیاید: We visited the museums in Paris)
اشتباه: I’m going to bank to deposit money. (باید با the بیاید: I’m going to the bank to deposit money)

به طور کلی، برای استفاده صحیح از گرامر حرف تعریف the باید به مفهوم جمله و نقش آن در جمله توجه کرد و اینکه آیا قبلاً به آن اشاره شده یا نه، دقت کرد.

کاربرد حرف تعریف the آیلتس

در آزمونهای آیلتس و تافل، استفاده از گرامر حرف تعریف the بسیار مهم است و در نوشتار و گفتار به کار میرود. در زیر به برخی از کاربردهای گرامر حرف تعریف the در آیلتس و تافل اشاره میکنم:

1. برای اشاره به چیزی خاص:

The government should take action to reduce air pollution
The internet has changed the way we communicate with each other

2. برای اشاره به کل یک شیء:

The human brain is a complex organ
The sun provides energy for all living things on Earth

3. برای اشاره به جایی که همه با آن آشنایی دارند:

The Eiffel Tower is a famous tourist attraction in Paris
The Great Wall of China is one of the wonders of the world

4. برای اشاره به یک گروه خاص از مردم:

The elderly often face health and financial problems
The homeless need assistance and support from the community

5. برای اشاره به چیزی خاص در یک محیط خاص:

The traffic was heavy on the highway this morning
The noise level in the classroom was too high during the test

6. برای اشاره به چیزی که فقط یکی از آن موجود است:

The sun rose in the east this morning
The moon orbits around the Earth

7. برای اشاره به چیزی که در معرض خطر یا تهدید قرار دارد:

The environment is facing many challenges such as climate change and pollution
The economy is in crisis due to the pandemic

کاربرد حرف تعریف the آیلتس
کاربرد حرف تعریف the آیلتس

به طور کلی، برای نمره بالای زبان آیلتس و تافل، استفاده صحیح از حرف تعریف the در نوشتار و گفتار مهم است. باید به مفهوم جمله و نقش آن در جمله توجه کرد و استفاده از گرامر حرف تعریف the را با توسعه دادن و تقویت دانش زبانی خود بهبود بخشید.

مواردی که از حرف تعریف the نمیتوان استفاده کرد

در برخی موارد، استفاده از گرامر حرف تعریف the نامناسب است و به جای آن باید از حرف تعریف a/an یا اصلاً حرف تعریفی استفاده نشود. در زیر به برخی از این موارد اشاره میکنم:

1. نام خود را با حرف تعریف the نمیتوان آغاز کرد:
اشتباه: The Mary is a student
درست: Mary is a student

2. وقتی که قصد اشاره به یک شیء عمومی داریم:
اشتباه: I love the pizza
درست: I love pizza

3. وقتی که برای بیان علاقهمندی به چیزی از the استفاده نمیکنیم:
اشتباه: I am interested in the history
درست: I am interested in history

4. وقتی که قصد اشاره به یک گروه مشخصی از افراد نداریم:
اشتباه: The doctors are very busy these days
درست: Doctors are very busy these days

5. وقتی که قصد اشاره به چیزی خاص نداریم:
اشتباه: The red is my favorite color
درست: Red is my favorite color

6. وقتی که قصد اشاره به چیزی که قبلاً معرفی نشده است داریم:
اشتباه: I saw the car accident on my way home
درست: I saw a car accident on my way home

7. وقتی که به جای the باید از a/an استفاده کنیم:
اشتباه: He is the engineer
درست: He is an engineer

8. وقتی که قصد اشاره به یک نوع شیء داریم:
اشتباه: The chocolate is my favorite sweet
درست: Chocolate is my favorite sweet

9. وقتی که برای صحبت در مورد مسائل عام مانند سیاست، فرهنگ یا اقتصاد استفاده میکنیم:
اشتباه: The politics of this country are very complicated
درست: Politics of this country are very complicated

به طور کلی، استفاده از گرامر حرف تعریف the درست است، اما در برخی موارد نامناسب است و برای اینکه متن شما به درستی و قابل فهم باشد، باید از حروف تعریف صحیح استفاده کنید. برای دسترسی رایگان به تمامی گرامر آموزش زبان انگلیسی حتما از این صفحه بازدید کنید. همچنین برای مطالعه گرامر مصدر در زبان انگلیسی اینجا کلیک کنید.

تست های مربوط به حرف تعریف the

در این قسمت 10 تست مربوط به گرامر حرف تعریف the قرار گرفته است. تمامی تست ها به صورت 4 گذینه ای می باشد و تست ها را با دقت انجام دهید و گرامر حرف تعریف the را که مطالعه کرده اید لحاظ بفرمایید.

Which sentence is correct
A) I go to the school.
B) I go to school.
C) I go to a school.
D) I go to the some school.

Answer: B

Which sentence is correct
A) She is playing piano.
B) She is playing the piano.
C) She is playing a piano.
D) She is playing some piano.

Answer: B

 Which sentence is correct
A) He is going to work by train.
B) He is going to work by the train.
C) He is going to a work by train.
D) He is going to the some work by train.

Answer: A

Which sentence is correct
A) The coffee is in cup.
B) The coffee is in the cup.
C) The coffee is in a cup.
D) The coffee is in some cup.

Answer: B

Which sentence is correct
A) She is reading book.
B) She is reading the book.
C) She is reading a book.
D) She is reading some book.

Answer: C

 Which sentence is correct
A) The people need to be aware of climate change.
B) People need to be aware of the climate change.
C) People need to be aware of climate change.
D) The people need to be aware of the some climate change.

Answer: A

 Which sentence is correct
A) They are visiting museum.
B) They are visiting the museum.
C) They are visiting a museum.
D) They are visiting some museum.

Answer: B

Which sentence is correct
A) I live in apartment.
B) I live in the apartment.
C) I live in a apartment.
D) I live in some apartment.

Answer: B

 Which sentence is correct
A) He has dog.
B) He has the dog.
C) He has a dog.
D) He has some dog.

Answer: C

 Which sentence is correct
A) The water is essential for life.
B) Water is essential for the life.
C) The water is essential for a life.
D) The water is essential for some life.

Answer: A

پس از حل کردن گرامر حرف تعریف the حتما پاسخ های درست را بررسی کنید. در بررسی کلی حتما دقت کنید که گرامر حرف تعریف the را به درستی به کارببرید.

مشاوره با مرکز زبان ایران بریتانیا

شما عزیزان می توانید ما را در کانال تلگرامی ایران بریتیش که زبان آموزان مختلفی عضو هستن و انتقال تجربه در آزمون های مختلفی وجود دارد مشاهده کنید همچنین در  اینستاگرام ایران – بریتیش جستجو نمایید.  حتما از فروشگاه دوره های آموزش زبان انگلیسی هم دیدن نمایید. همچنین حتما از مقاله های موجود برای آزمون سلپیپ استفاده کنید. مجموعه ایران بریتانیا بهترین امکانات و مجموعه های آموزش زبان انگلیسی را برای شما عزیزان تدارک دیده است.  در ادامه میتوانید برای کسب بسته های خودآموز سلپیپ که پکیج سلپیپ می باشد و همچنین پکیج دولینگو به صفحه های مورد نظر مراجعه فرمایید. مرکز زبان ایران بریتانیا تمامی کتاب های زبان انگلیسی را به صورت کاملا رایگان در اختیار داوطلبین عزیز قرار می دهد. با بالاترین کیفیت آموزشی.

بنر پکیج آیلتس
بنر پکیج آیلتس

برای شرکت در کلاس های تخصصی آزمون های بیین المللی مانند آیلتس و یا تافل و دولینگو و غیره با مرکز زبان ایران بریتانیا تماس حاصل فرمایید. مرکز زبان ایران بریتانیا برای تعیین سطح رایگان تمامی کاربران مواردی گنجانده شده است که به صورت کاملا رایگان میتوانید در آزمون آزمایشی شرکت کرده و همچنین برای مشاوره با مرکز ایران بریتانیا میتوانید با این مرکز تماس حاصل فرمایید و از راهنمایی و مشاوره این مرکز و مشاوران دلسوز ما برخوردار شوید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *