سبد خرید
وجه التزامی یا subjunctive

وجه التزامی یا subjunctive

امتیاز post

در این صفحه به توضیحات کاملی درباره وجه التزامی یا subjunctive و نحوه استفاده این گرامر در زبان انگلیسی و دلیل استفاده از وجه التزامی یا subjunctive برای کسب نمره بالا در آزمون های بین المللی مانند آیلتس و تافل و حتی سلپیپ و دولینگو پرداخته ایم.

وجه التزامی یا Subjunctive در زبان انگلیسی یکی از انواع حالات فعلی است که برای بیان آرزوها، تمناها، تصورها، فرضیات، دستورات، و شرایط غیر واقعی استفاده می‌شود. این وجه برای بیان وقایعی که واقعیت مطلق ندارند یا در آنها امکان وقوع شرایطی مطرح است، به کار می‌رود. وجه التزامی به صورت خاص در انواع جملاتی که شرایطی خاص را ایجاد می‌کنند استفاده می‌شود.

به عنوان مثال، وجه التزامی در موارد زیر مورد استفاده قرار می‌گیرد:

انواع بیان وجه التزامی یا subjunctive در زبان انگلیسی

تمامی وجه التزامی یا subjunctive آورده شده است حتما به مثال های زیر با دقت توجه کنید:

آرزوها و تمناها

در واقعیت، وجه التزامی یا subjunctive برای بیان آرزوها و تمناها به کار نمی‌رود؛ بلکه از وجه شرطی (conditional mood) برای بیان این ایده‌ها استفاده می‌شود. با این حال، اگر بخواهیم در وجه التزامی آرزوها و تمناها را بیان کنیم، معمولاً از ساختارهای خاصی استفاده می‌کنیم. این ساختارها شامل I wish, If only, Would that, و It’s time می‌شوند.

بنر کلاس دولینگو
بنر کلاس دولینگو

در ادامه توضیحات بیشتری در مورد بیان آرزوها و تمناها با وجه التزامی یا subjunctive آمده است:

I wish

این عبارت به کار می‌رود تا آرزوها و تمناها را بیان کند. برای بیان آرزوها در وجه التزامی یا subjunctive، بعد از I wish از شکل گذشته‌ی فعل استفاده می‌شود.

  • مثال: I wish I were rich (آرزو می‌کنم ثروتمند بودم.) در اینجا were به عنوان شکل گذشته‌ی فعل to be به کار رفته است.

If only

این عبارت نیز برای بیان آرزوها و تمناها استفاده می‌شود و شبیه به I wish است. بعد از If only نیز از شکل گذشته‌ی فعل استفاده می‌شود.

  • مثال: If only he had listened to me (اگر او به من گوش داده بود.) در اینجا “had listened” به عنوان شکل گذشته‌ی فعل to listen به کار رفته است.

Would that

این عبارت نیز برای بیان آرزوها و تمناها به کار می‌رود. بعد از Would that نیز از شکل گذشته‌ی فعل استفاده می‌شود.

  • مثال: Would that it were true (کاش واقعی بود!) در اینجا were به عنوان شکل گذشته‌ی فعل to be به کار رفته است.

It’s time

این ساختار برای بیان این استفاده می‌شود که وقت مناسبی برای انجام کاری رسیده است. این نیز برای بیان آرزوها به کار می‌رود.

  • مثال: It’s time he left (وقت آمد که او برود.) در اینجا left به عنوان شکل گذشته‌ی فعل to leave به کار رفته است.
انواع بیان وجه التزامی یا subjunctive در زبان انگلیسی
انواع بیان وجه التزامی یا subjunctive در زبان انگلیسی

در کل، برای بیان آرزوها و تمناها در وجه التزامی یا subjunctive در انگلیسی، معمولاً از این ساختارهای خاص استفاده می‌شود که با شکل گذشته‌ی فعل همراه هستند.

شرایط غیر واقعی و فرضیات

شرایط غیر واقعی و فرضیات (unreal conditions and hypotheses) از کاربردهای اصلی وجه التزامی (subjunctive mood) در زبان انگلیسی هستند. وجه التزامی برای بیان وقایعی که در واقعیت مطلق ندارند یا شرایطی که در واقعیت وجود ندارند به کار می‌رود. در موارد زیر به بیان شرایط غیر واقعی و فرضیات با وجه التزامی می‌پردازیم:

نوع اول فرضیات (First Conditional)

این نوع فرضیات بیانگر شرایطی هستند که در آینده ممکن است واقعی شوند. در وجه التزامی از were to یا should به عنوان فعل معمولاً استفاده می‌شود.

  • مثال: If I were to win the lottery, I would travel the world (اگر برنده‌ی قرعه‌کشی شوم، به دنیا سفر می‌کنم.)

نوع دوم فرضیات (Second Conditional)

در این نوع فرضیات، شرایط غیر واقعی در زمان حال یا آینده بیان می‌شوند. وجه التزامی یا subjunctive از were به عنوان فعل استفاده می‌شود.

  • مثال: If I were rich, I would buy a big house (اگر ثروتمند بودم، خانه‌ی بزرگی می‌خریدم.)

نوع سوم فرضیات (Third Conditional)

در این نوع فرضیات، شرایط غیر واقعی در گذشته بیان می‌شوند. وجه التزامی یا subjunctive از had به عنوان فعل استفاده می‌شود.

  • مثال: If I had studied harder, I would have passed the exam (اگر بیشتر مطالعه کرده بودم، امتحان را قبول می‌شدم.)

نوع صرفی فرضیات (Bare Conditional)

در این نوع فرضیات، فعل به شکل بی‌فرهنگی و بدون if بیان می‌شود. این نوع فرضیات برای بیان شرایط غیر واقعی کلی بکار می‌رود.

  • مثال: Were he here, he would help us (اگر او اینجا بود، به ما کمک می‌کرد.)

وجه التزامی در موارد فرضیات معمولاً با استفاده از فعل‌هایی مانند were, had, و should برای بیان شرایط غیر واقعی در جملات استفاده می‌شود. این ساختارها به شما امکان می‌دهند تا شرایطی را که در واقعیت ندارند یا برای فرضیات و آرزوها به کار برده و جملات را به درستی بسازید.

دستورات، توصیه‌ها و خواسته‌ها

دستورات، توصیه‌ها و خواسته‌ها در وجه التزامی یا subjunctive در زبان انگلیسی به صورت خاصی بیان می‌شوند. این ساختارها به منظور اعلام دستورات، توصیه‌ها و خواسته‌هایی که ممکن است انجام شوند یا نشوند، به کار می‌رود. در وجه التزامی، از فعل‌های خاصی استفاده می‌شود که معمولاً به شکل پایه (base form) فعل بیان می‌شوند.

در زیر توضیحات بیشتری در مورد بیان دستورات، توصیه‌ها و خواسته‌ها در وجه التزامی آمده است:

دستورات (Commands)

وقتی می‌خواهید دستوری به شکل مناسب و فرمال به کسی دهید، از وجه التزامی یا subjunctive استفاده می‌شود. در اینجا از فعل بی‌فرهنگی (base form) فعل به همراه فعل کمکی let استفاده می‌شود.

  • مثال: Let me help you with your bags (به من اجازه دهید که با کیف‌های شما کمک کنم.)

توصیه‌ها (Suggestions)

وقتی می‌خواهید توصیه‌ای به کسی ارائه دهید، نیز از وجه التزامی یا subjunctive استفاده می‌شود. در اینجا نیز از فعل بی‌فرهنگی (base form) فعل به همراه فعل کمکی “let” استفاده می‌شود.

  • مثال: Let’s go to the movies tonight. (بیائیم امشب به سینما برویم.)
دستورات، توصیه‌ها و خواسته‌ها
دستورات، توصیه‌ها و خواسته‌ها

خواسته‌ها (Wishes)

وقتی می‌خواهید خواسته‌های خود را اعلام کنید، از وجه التزامی استفاده می‌شود. در اینجا نیز از فعل بی‌فرهنگی (base form) فعل به همراه عبارت I wish استفاده می‌شود.

  • مثال: I wish you were here (آرزو می‌کنم که اینجا باشی.)

دستورات غیر فرمال (Informal Commands)

در مواردی که می‌خواهید به صورت غیر فرمال دستور دهید، از وجه التزامی استفاده می‌شود. در اینجا از فعل بی‌فرهنگی (base form) فعل بدون فعل کمکی let استفاده می‌شود.

  • مثال: Come here! (اینجا بیا!)

وجه التزامی به شما امکان می‌دهد تا دستورات، توصیه‌ها و خواسته‌های خود را به صورت مناسب بیان کنید. این ساختار بسیار معمول در مکالمات روزمره و نوشتارهای غیررسمی استفاده می‌شود و به شما اجازه می‌دهد تا به صورت موثر با دیگران ارتباط برقرار کنید.

عبارت‌های شرایطی مانند if, unless, و whether

در عبارت‌های شرایطی که با if, unless, whether شروع می‌شوند، وجه التزامی معمولاً به کار می‌رود.

  • مثال: Whether she come or not is up to her. (اینکه بیاید یا نیاید به او بستگی دارد.)

در انگلیسی، وجه التزامی یا subjunctive به ویژه با فعل to be به شکل خاصی بیان می‌شود. برای فعل to be در وجه التزامی یا subjunctive، فرم were به عنوان شکل مضارع استفاده می‌شود، حتی برای افعال فرد سوم مفرد مثل he, she, و it به عنوان مثال:

 • If I were you, I would go (اگر جای تو بودم، می‌رفتم.)
 • She wishes she were here (او آرزو می‌کند که اینجا باشد.)
عبارت‌های شرایطی مانند if, unless, و whether
عبارت‌های شرایطی مانند if, unless, و whether

وجه التزامی در زبان انگلیسی نقش مهمی در بیان ایده‌ها و شرایط غیر واقعی دارد و باید به دقت در جملاتی که نیاز به استفاده از آن دارید، به کار گرفته شود.

خلاصه و پایان مقاله وجه التزامی یا subjunctive

امیدواریم از مطالعه مقاله وجه التزامی یا subjunctive استفاده لازم را برده باشید. اگر قصد شرکت در این آزمون را دارید، تمرین، مطالعه و آمادگی می‌تواند به شما کمک کند تا نتایج مثبتی کسب کنید و به دستاوردهای آینده‌ی خود در کشورهای انگلیسی‌زبان دست پیدا کنید.

در کانال تلگرامی مرکز زبان ایران بریتانیا آموزش های رایگان به صورت ویدئو و فایل های تصویری و حتی پادکست های حرفه زبان انگلیسی آورده شده است. برای اینکه تمامی لغات ضروری را به صورت رایگان دانلود کنید در کانال تلگرام ایران بریتانیا مشاهده کنید. امیدواریم که مقاله وجه التزامی یا subjunctive استفاده را برده باشید و در صورت هر گونه سوال درباره آزمون با ما در ارتباط باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *