سبد خرید
قوانین اسم در انگلیسی

4 قوانین اسم در انگلیسی

5/5 - (1 امتیاز)

در این صفحه سعی شده است تا به معرفی قوانین اسم در انگلیسی پرداخته شود. نکات کلیدی درباره معرفی انواع اسم بیان شده است و سعی شده است جایگاه های اسم و نحوه استفاده در انگلیسی به زبان ساده تعریف گردد.

معرفی اسم در زبان انگلیسی

در زبان انگلیسی، اسامی یا اسم‌ها به اشیاء، مکان‌ها، احساسات، افراد و موارد دیگری که می‌توانند موجود باشند یا توصیف شوند، اشاره دارند. این اسامی می‌توانند به چیزهای ملموس (مانند میز، خانه، یا ماشین) یا چیزهای بی‌مادی (مانند عشق، غم، شادی) اشاره کنند.

برخی از انواع قوانین اسم در انگلیسی

در زیر، قوانین اسم در انگلیسی را مرور می‌کنیم:

اسم‌های مفرد و جمع

در ابتدا میتوان به اسامی می‌توانند به صورت مفرد یا جمع آمده باشند. به عنوان مثال، “کتاب” به عنوان اسم مفرد و “کتاب‌ها” به عنوان اسم جمع مورد استفاده قرار می‌گیرند.

کلاس آیلتس
کلاس آیلتس

اسم‌های مفرد:

 1. Book (کتاب)
 2. Chair (صندلی)
 3. Car (ماشین)
 4. Dog (سگ)
 5. Sun (خورشید)
 6. Idea (ایده)
 7. Happiness (شادی)
 8. Love (عشق)

اسم‌های جمع:

 1. Books (کتاب‌ها)
 2. Chairs (صندلی‌ها)
 3. Cars (ماشین‌ها)
 4. Dogs (سگ‌ها)
 5. Suns (خورشیدها)
 6. Ideas (ایده‌ها)
 7. Happinesses (شادی‌ها)
 8. Loves (عشق‌ها)

در این مثال‌ها، مشاهده می‌شود که با افزودن “s” به انتهای برخی اسامی مفرد، اسم‌های جمع به دست می‌آید. البته، قواعد تغییر شکل برخی اسامی جمع در زبان انگلیسی ممکن است متفاوت باشد و باید با آن‌ها آشنا شد.

قوانین خاص برای جمع بستن در زبان انگلیسی

قوانین اسم در انگلیسی، بستن اسامی به صورت جمع ممکن است با قوانین خاصی صورت بگیرد. این قوانین به طور کلی به چند دسته تقسیم می‌شوند:

 • افزودن s

برخی اسامی مفرد به سادگی با افزودن “s” به انتهای آن‌ها به شکل جمع می‌روند. برای مثال:

  • Book (کتاب) -> Books (کتاب‌ها)
  • Chair (صندلی) -> Chairs (صندلی‌ها)
 • افزودن es

برخی اسامی که در مفرد به انتهای آن‌ها s، x، ch، sh یا o قرار دارد، با افزودن es به انتهای آن‌ها به صورت جمع می‌روند. به عنوان مثال:

  • Box (جعبه) -> Boxes (جعبه‌ها)
  • Watch (ساعت) -> Watches (ساعت‌ها)
  • Tomato (گوجه فرنگی) -> Tomatoes (گوجه‌های فرنگی)
 • تغییر حروف اختتامی

برخی اسامی به شکل جمع با تغییر حروف اختتامی خود تبدیل می‌شوند. به عنوان مثال:

  • Child (کودک) -> Children (کودکان)
  • Foot (پا) -> Feet (پاها)
 • بدون تغییر

برخی اسامی در شکل جمع بدون تغییر می‌مانند. برای مثال:

  • Deer (گوزن) -> Deer (گوزن)
  • Sheep (گوسفند) -> Sheep (گوسفند)
 • اسامی دارای شکل‌های خاص

برخی اسامی دارای شکل‌های خاصی برای جمع بستن هستند که نیاز به یادگیری دارند. برای مثال:

  • Man (مرد) -> Men (مردان)
  • Woman (زن) -> Women (زنان)
  • Mouse (موش) -> Mice (موش‌ها)

توجه داشته باشید که این فقط چند مثال از قوانین بستن اسامی به شکل جمع در زبان انگلیسی هستند و همچنین برخی اسامی دیگر قواعد خاص خود را دارند.

اسم‌های خاص و عام

قوانین اسم در انگلیسی برای خاص و عام به این صورت می باشد. به دو دسته اساسی تقسیم می‌شوند: اسم‌های خاص (Proper Nouns) و اسم‌های عام (Common Nouns).

اسم‌های خاص (Proper Nouns):

در اینجا به برخی از قوانین اسم در انگلیسی درباره اسم خاص اشاره شده است که شامل:

  • این اسامی به افراد یا موجودات خاص، مکان‌ها، رویدادها و نام‌های دیگر که شخصیت معینی دارند، اشاره می‌کنند.
  • همیشه با حروف بزرگ آغاز می‌شوند.
  • معمولاً نمی‌توان آن‌ها را با افعال مثل a یا an همراه کرد.
  • مثال‌ها:
   • John (جان)
   • London (لندن)
   • Microsoft (مایکروسافت)
   • Christmas (کریسمس)
   • Pacific Ocean (اقیانوس ارام)
   • Mount Everest (کوه اورست)

اسم‌های عام (Common Nouns):

در اینجا به برخی از قوانین اسم در انگلیسی برای اسامی عام بیان شده است که شامل:

  • این اسامی به اشیاء، موجودات، احساسات و ویژگی‌های عمومی اشاره دارند.
  • معمولاً با حروف کوچک آغاز می‌شوند.
  • می‌توان آن‌ها را با افعال مانند “a” یا “an” همراه کرد.
  • مثال‌ها:
   • book (کتاب)
   • city (شهر)
   • dog (سگ)
   • happiness (شادی)
   • idea (ایده)
   • ocean (اقیانوس)

اختلاف میان این دو نوع اسم در این است که اسم‌های خاص به موجودات یا اشیاء خاص اشاره دارند، در حالی که اسم‌های عام به اشیاء یا مفاهیم عمومی اشاره دارند که می‌توانند چندین مثال از آن‌ها وجود داشته باشد.

اسم‌های ملموس و بی‌مادی

اسامی به دو دسته اساسی تقسیم می‌شوند: اسم‌های ملموس (Concrete Nouns) و اسم‌های بی‌مادی (Abstract Nouns).

اسم‌های ملموس (Concrete Nouns):

  • این اسامی به اشیاء یا موجوداتی اشاره دارند که می‌توان آن‌ها را با حواس ما مشاهده کرد یا لمس کرد.
  • این اسامی می‌توانند مشاهده‌پذیر یا تجسمی باشند.
  • مثال‌ها:
   • book (کتاب)
   • table (میز)
   • car (ماشین)
   • tree (درخت)
   • cat (گربه)
   • house (خانه)
برخی از انواع قوانین اسم در انگلیسی
برخی از انواع قوانین اسم در انگلیسی

اسم‌های بی‌مادی (Abstract Nouns):

  • این اسامی به احساسات، ایده‌ها، وضعیت‌ها و مفاهیمی اشاره دارند که می‌توانند ملموس نباشند و نمی‌توان آن‌ها را با حواس ما مشاهده کرد.
  • این اسامی معمولاً مفهومی یا احساسی هستند.
  • مثال‌ها:
   • love (عشق)
   • happiness (خوشحالی)
   • courage (شجاعت)
   • freedom (آزادی)
   • knowledge (دانش)
   • beauty (زیبایی)

اختلاف اصلی بین این دو دسته اسم در این است که اسم‌های ملموس به اشیاء و موجودات مشاهده‌پذیر اشاره دارند، در حالی که اسم‌های بی‌مادی به مفاهیم، احساسات و وضعیت‌های بی‌مادی اشاره دارند که قابلیت مشاهده و لمس ندارند. برای مطالعه مقالات بیشتر حتما گرامر Too و Enough را مطالعه کنید.

اسم‌های مشتق و اصلی

قوانین اسم در انگلیسی برای اسامی مشتق و اصلی به این شکل می باشد. ممکن است به دو دسته اساسی اسم‌های مشتق (Derived Nouns) و اسم‌های اصلی (Base Nouns) تقسیم شوند.

اسم‌های مشتق (Derived Nouns):

برخی از قوانین اسم در انگلیسی برای سامی مشتق به صورت زیر می باشد:

  • این اسامی از دیگر کلمات یا اسامی دیگر ساخته شده‌اند.
  • معمولاً با افزودن پسوندها یا تغییراتی به اسامی اصلی ساخته می‌شوند.
  • ممکن است از اسم‌های اصلی به دست آمده باشند.
  • مثال‌ها:
   • Teach (آموزش) -> Teacher (معلم)
   • Act (عمل) -> Actor (بازیگر)
   • Friend (دوست) -> Friendship (دوستی)
   • Happy (خوشحال) -> Happiness (شادی)
   • Nation (ملت) -> Nationality (ملیت)

اسم‌های اصلی (Base Nouns):

برخی از قوانین اسم در انگلیسی برای اسامی اصلی به صورت زیر می باشد که شامل:

  • این اسامی بدون تغییر یا با تغییر اندک از ریشه‌ی خود به دست می‌آیند.
  • این اسامی معمولاً به عنوان مبنا برای ساخت اسم‌های مشتق استفاده می‌شوند.
  • مثال‌ها:
   • Teach (آموزش)
   • Act (عمل)
   • Friend (دوست)
   • Happy (خوشحال)
   • Nation (ملت)

قوانین اسم در انگلیسی بین این دو دسته اسم در این است که اسم‌های مشتق از اسامی دیگر یا کلمات ساخته شده‌اند، در حالی که اسم‌های اصلی بدون تغییر یا با تغییر اندک از ریشه‌ی خود به دست می‌آیند و به عنوان مبنا برای ساخت اسم‌های مشتق استفاده می‌شوند.

اسم‌های قابل شمارش و غیرقابل شمارش

اسامی می‌توانند به دو دسته اساسی اسم‌های قابل شمارش (Countable Nouns) و اسم‌های غیرقابل شمارش (Uncountable Nouns) تقسیم شوند.

اسم‌های قابل شمارش (Countable Nouns):

در اینجا به برخی از قوانین اسم در انگلیسی برای اسامی قابل شمارش بیان شده است که شامل:

  • این اسامی به اشیاء یا موجوداتی اشاره دارند که می‌توان آن‌ها را شمرد و تعداد آن‌ها را مشخص کرد.
  • می‌توانند به صورت مفرد یا جمع آمده باشند.
  • می‌توان از a یا an برای اشاره به یک نمونه استفاده کرد.
  • مثال‌ها:
   • book (کتاب)
   • cat (گربه)
   • dog (سگ)
   • chair (صندلی)
   • car (ماشین)
   • apple (سیب)
   • person (شخص)

اسم‌های غیرقابل شمارش (Uncountable Nouns):

در اینجا به برخی از قوانین اسم در انگلیسی برای اسامی غیر قابل شمارش مشاده می شود:

  • این اسامی به مواد، مفاهیم، ویژگی‌ها و احساساتی اشاره دارند که نمی‌توان آن‌ها را به صورت جداگانه شمرد.
  • معمولاً در جمع نیستند و نمی‌توان از a یا an برای آن‌ها استفاده کرد.
  • ممکن است با استفاده از some یا any به آن‌ها اشاره شود.
  • مثال‌ها:
   • water (آب)
   • milk (شیر)
   • sugar (شکر)
   • happiness (خوشحالی)
   • knowledge (دانش)
   • advice (نصیحت)
   • information (اطلاعات)

توجه داشته باشید که برخی اسامی ممکن است هم قابل شمارش و هم غیرقابل شمارش باشند، بسته به مفهومی که در جمله ارائه می‌دهند.

مشاوره با مرکز زبان ایران بریتانیا

امیدواریم که از قوانین اسم در انگلیسی نهایت استفاده را برده باشید. شما عزیزان می توانید ما را در کانال تلگرامی ایران بریتیش که زبان آموزان مختلفی عضو هستن و انتقال تجربه در آزمون های مختلفی وجود دارد مشاهده کنید همچنین در  اینستاگرام ایران – بریتیش جستجو نمایید. حتما از کانال تلگرام ما درباره آموزش های رایگان دیدن کنید.

کانال تلگرامی ایران بریتانیا
کانال تلگرامی ایران بریتانیا

برای مطالعه مقالات درباره تمامی گرامر آموزش زبان انگلیسی اینجا کلیک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *