سبد خرید
صرف فعل در زبان انگلیسی

صرف فعل در زبان انگلیسی به 5 زبان ساده

5/5 - (1 امتیاز)

در این صفحه به معرفی صرف فعل در زبان انگلیسی پرداخته شده است. تمامی نکات گرامری و نکات کلیدی برای صرف دقیق 12 زمان اصلی زبان انگلیسی بیان شده است. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره صرف فعل در زبان انگلیسی تا انتهای این صفحه با ما همراه باشید.

معرفی صرف فعل در زبان انگلیسی

صرف فعل در زبان انگلیسی یکی از بخش‌های مهم گرامری زبان انگلیسی است که شامل تغییرات فعل بر اساس زمان، شخص، تعداد، و حالت است. در اینجا چند مثال از صرف فعل در زبان انگلیسی آورده شده است:

تغییرات بر اساس زمان

  • حال ساده: مثلاً، فعل to walk در حال ساده برای سوم شخص مفرد به walks تغییر می‌کند، مثلاً He walks to school every day.
  • گذشته ساده: مثلاً، فعل to eat در گذشته ساده به ate تغییر می‌کند، مثلاً She ate lunch at noon yesterday.
  • حال کامل: این زمان با استفاده از فعل to have و فعل کمکی to have یا to has و شکل سوم فعل (شکل گذشته) تشکیل می‌شود، مثلاً
  • I have eaten breakfast already.
 • بنر کلاس دولینگو
  بنر کلاس دولینگو
  • گذشته کامل: مثلاً، فعل to go در گذشته کامل به had gone تغییر می‌کند، مثلاً She had gone to bed before I arrived.

تغییرات بر اساس شخص:

  • به عنوان مثال، فعل to be در حال حاضر برای فرم مثبت به صورت am (برای من و ما)، is (برای او و او/آن)، are (برای شما و آن‌ها) تغییر می‌کند.

تغییرات بر اساس تعداد:

  • مثلاً، فعل to have در حال ساده به صورت have برای فرم مفرد و have برای فرم جمع تغییر می‌کند، مثلاً I have a car. و They have cars.

تغییرات بر اساس حالت:

  • برخی از فعل‌ها دارای حالت مخصوصی هستند که در جملات خاص به کار می‌روند، مثلاً حالت بی‌قاعده (Irregular verbs) مثل go-went-gone یا حالت جریانی (Gerunds) که به شکل ing می‌آیند مثل swimming و dancing

این تغییرات و صورت‌های مختلف فعل‌ها به شما کمک می‌کنند تا جملات را به درستی تشکیل دهید و مفهوم مورد نظر خود را منتقل کنید.

فرمول 12 زمان زبان انگلیسی

در اینجا به فرمول 12 زمان مختلف پرداخته شده است که شامل:

 1. حال ساده (Present Simple):

فرمول: Subject + Verb (s/es for third person singular) + Object

مثال: He plays football every Sunday

 1. گذشته ساده (Past Simple):

فرمول: Subject + Verb (past form) + Object

مثال: She cooked dinner last night

 1. آینده ساده (Future Simple):

فرمول: Subject + will/shall + Verb (base form) + Object

مثال: They will travel to Paris next month

فرمول 12 زمان زبان انگلیسی
فرمول 12 زمان زبان انگلیسی
 1. حال استمراری (Present Continuous):

فرمول: Subject + am/is/are + Verb (ing) + Object

مثال: We are watching TV right now

 1. گذشته استمراری (Past Continuous):

فرمول: Subject + was/were + Verb (ing) + Object

مثال: She was studying when I called her

 1. آینده استمراری (Future Continuous):

فرمول: Subject + will/shall + be + Verb (ing) + Object

مثال: They will be waiting for you at the station tomorrow

 1. حال کامل (Present Perfect):

فرمول: Subject + have/has + past participle (Verb 3) + Object

مثال: I have finished my homework

 1. گذشته کامل (Past Perfect):

فرمول: Subject + had + past participle (Verb 3) + Object

مثال: She had already left when I arrived

 1. آینده کامل (Future Perfect):

فرمول: Subject + will/shall + have + past participle (Verb 3) + Object

مثال: By next year, I will have graduated from university

 1. حال کامل استمراری (Present Perfect Continuous):

فرمول: Subject + have/has + been + Verb (ing) + Object

مثال: They have been playing football for two hours

 1. گذشته کامل استمراری (Past Perfect Continuous):

فرمول: Subject + had + been + Verb (ing) + Object

مثال: By the time she arrived, I had been waiting for an hour

 1. آینده کامل استمراری (Future Perfect Continuous):

فرمول: Subject + will/shall + have + been + Verb (ing) + Object

مثال: By this time next week, I will have been studying for ten hours

صرف فعل eat  در زمان های مختلف

با ارائه صرف فعل در زبان انگلیسی to eat به همراه مثال برای زمان‌های حال ساده، گذشته ساده، و آینده ساده:

صرف فعال در زمان حال ساده

 1. حال ساده (Present Simple):

I eat breakfast every morning (من هر روز صبح صبحانه می‌خورم.)

She eats vegetables for dinner (او برای شام سبزیجات می‌خورد.)

 1. گذشته ساده (Past Simple):

They ate lunch at 1 PM yesterday (آن‌ها دیروز ساعت ۱ ظهر ناهار خوردند.)

He ate all the cake (او کل کیک را خورد.)

 1. آینده ساده (Future Simple):

We will eat pizza for dinner tomorrow (ما فردا برای شام پیتزا خواهیم خورد.)

I will eat fish for lunch (من برای ناهار ماهی خواهم خورد.)

صرف فعل eat  در زمان های مختلف
صرف فعل eat  در زمان های مختلف

برای مطالعه ضمایر اشاره در زبان انگلیسی اینجا کلیک کنید.

صرف فعل در زمان استمراری

با ارائه صرف فعل در زبان انگلیسی to eat در زمان حال استمراری، گذشته استمراری و آینده استمراری به همراه مثال:

 1. حال استمراری (Present Continuous):

در اینجا به معرفی صرف فعل در زبان انگلیسی در زمان حال استمراری با مثال پرداخته شده است که :

I am eating dinner right now (در حال حاضر من شام می‌خورم.)

They are eating at the restaurant (آن‌ها در رستوران دارند غذا می‌خورند.)

 1. گذشته استمراری (Past Continuous):

در اینجا به معرفی صرف فعل در زبان انگلیسی در زمان گذشته استمراری با مثال پرداخته شده است که :

She was eating lunch when I called her (او در حالی که من به او زنگ زدم داشت ناهار می‌خورد.)

We were eating pizza at that time (ما در آن زمان پیتزا می‌خوردیم.)

 1. آینده استمراری (Future Continuous):

در اینجا به معرفی صرف فعل در زبان انگلیسی در زمان آینده استمراری با مثال پرداخته شده است که :

Tomorrow at 7 PM, I will be eating dinner (فردا ساعت ۷ شب، من در حال شام خواهم بود.)

At this time next week, they will be eating lunch (در همین زمان هفته بعد، آن‌ها در حال ناهار خواهند بود.)

صرف فعل در زمان کامل

با ارائه صرف فعل در زبان انگلیسی to eat در زمان حال کامل، گذشته کامل و آینده کامل به همراه مثال:

 1. حال کامل (Present Perfect):

در اینجا به معرفی صرف فعل در زبان انگلیسی در زمان حال کامل با مثال پرداخته شده است که :

I have eaten lunch already (من ناهار را قبلاً خورده‌ام.)

She has eaten all the cookies (او همه کوکی‌ها را خورده است.)

 1. گذشته کامل (Past Perfect):

در اینجا به معرفی صرف فعل در زبان انگلیسی در زمان گذشته کامل با مثال پرداخته شده است که :

They had eaten dinner before the movie started (آن‌ها شام را خورده بودند قبل از اینکه فیلم شروع شود.)

By the time I arrived, he had already eaten (تا وقتی که من رسیدم، او قبلاً خورده بود.)

 1. آینده کامل (Future Perfect):
 2. در اینجا به معرفی صرف فعل در زبان انگلیسی در زمان آینده کامل با مثال پرداخته شده است که :

By next year, I will have eaten sushi ten times (تا سال آینده، من ده بار سوشی خواهم خورد.)

She will have eaten breakfast by the time you arrive (تا زمانی که شما برسید، او صبحانه خواهد خورد.)

صرف فعل در زمان کامل استمراری

صرف فعل در زبان انگلیسی to eat در زمان‌های گذشته کامل استمراری، حال کامل استمراری و آینده کامل استمراری به صورت زیر است:

 1. گذشته کامل استمراری (Past Perfect Continuous):

در اینجا به معرفی صرف فعل در زبان انگلیسی در زمانگذشته کامل استمراری با مثال پرداخته شده است که :

She had been eating dinner when I arrived (او در حالی که من رسیدم در حال شام خوردن بود.)

They had been eating for hours before the party ended (آن‌ها ساعت‌ها قبل از پایان مهمانی در حال خوردن بودند.)

 1. حال کامل استمراری (Present Perfect Continuous):

در اینجا به معرفی صرف فعل در زبان انگلیسی در زمان حال کامل استمراری با مثال پرداخته شده است که :

I have been eating lunch since 12 o’clock (من از ساعت ۱۲ در حال خوردن ناهار هستم.)

She has been eating ice cream all afternoon (او تمام عصر در حال خوردن بستنی بوده است.)

 1. آینده کامل استمراری (Future Perfect Continuous):

در اینجا به معرفی صرف فعل در زبان انگلیسی در زمان آینده کامل استمراری با مثال پرداخته شده است که :

By this time next year, I will have been eating healthier (تا زمان مشابه سال آینده، من سالم‌تر خواهم خورد.)

By the end of the month, she will have been eating vegetarian for five years (تا انتهای ماه، او پنج سال است که گیاه‌خواری می‌کند.)

در این زمان‌ها، تاکید بر پیوستگی و مدت زمان عمل تا زمانی خاص (گذشته، حال، یا آینده) است.

مشاوره با مرکز زبان ایران بریتانیا

امیدواریم که از گرامر صرف فعل در زبان انگلیسی نهایت استفاده را برده باشید. شما عزیزان می توانید ما را در کانال تلگرامی ایران بریتیش که زبان آموزان مختلفی عضو هستن و انتقال تجربه در آزمون های مختلفی وجود دارد مشاهده کنید همچنین در  اینستاگرام ایران – بریتیش جستجو نمایید. حتما از کانال تلگرام ما درباره آموزش های رایگان دیدن کنید.

کانال تلگرامی ایران بریتانیا
کانال تلگرامی ایران بریتانیا

برای مطالعه تمامی گرامرهای حتما از گرامر آموزش انگلیسی را مطالعه بفرمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *