سبد خرید
انواع قید در زبان انگلیسی با 2 مثال ساده

انواع قید در زبان انگلیسی با 2 مثال ساده

4.8/5 - (33 امتیاز)

در این مقاله درباره انواع قید در زبان انگلیسی بصورت مفصل صحبت شده است و همچنین کاربرد انواع قید در زبان انگلیسی در آزمون های مختلف مانند تافل و آیلتس نیز توضیح داده شده است. حتما تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید.

تعریف قید در زبان انگلیسی

قید در زبان انگلیسی یکی از اجزای گرامری است که برای توصیف و تغییر فعل، صفت، عبارت صفتی، عبارت قیدی یا حتی جملات به کار می‌رود. قید‌ها اطلاعات اضافی در مورد زمان، مکان، میزان، راه، دلیل، ترتیب، فرکانس، و سایر جنبه‌های عملکردی جمله را ارائه می‌دهند.

بنر آموزش زبان
بنر آموزش زبان

در زیر نمونه‌هایی از انواع قید در زبان انگلیسی آمده است:

قید زمان

قید زمان از انواع قید در زبان انگلیسی می باشد که برای توصیف زمان یا زمانی که یک عمل انجام می‌شود یا رخ می‌دهد، به کار می‌رود. این قیدها به جمله اطلاعات زمانی اضافی می‌دهند. در زیر نمونه‌هایی از قیدهای زمانی به همراه مثال‌ها آورده شده است:

 1. Always (همیشه): I always wake up early in the morning (من همیشه صبح زود بیدار می‌شوم.)
 2. Now (اکنون): She is busy right now (او الان مشغول است.)
 3. Yesterday (دیروقت): I saw him yesterday at the park (دیروقت او را در پارک دیدم.)
 4. Soon (به زودی): They will arrive soon (آنها به زودی می‌رسند.)
 5. Later (بعداً): We can discuss this later (می‌توانیم این موضوع را بعداً بررسی کنیم.)
 6. Before (قبل از): Please finish your homework before dinner (لطفاً تمریناتتان را قبل از شام تمام کنید.)
 7. Nowadays (اخیراً، در دوران حاضر): Nowadays, people rely on technology for everything. (اخیراً مردم برای همه چیز به تکنولوژی اعتماد می‌کنند.)
 8. Later on (بعداً، در آینده): We’ll discuss this matter later on (این موضوع را بعداً بررسی می‌کنیم.)
 9. Every day (هر روز): I go for a walk every day (من هر روز برای پیاده‌روی می‌روم.)
 10. In the morning (در صبح): He likes to have coffee in the morning (او دوست دارد صبح‌ها قهوه بنوشد.)

انواع قید در زبان انگلیسی که قید زمان یکی از مهمترین قید های می باشد. معمولاً در جمله در مکان‌های مختلف قرار می‌گیرند و به مفهوم زمانی جمله کمک می‌کنند.

قید مکان
قید مکان

قید مکان از انواع قید در زبان انگلیسی  می باشد که برای توصیف مکان یا مکانی که یک عمل انجام می‌شود یا رخ می‌دهد، به کار می‌رود. این قیدها به جمله اطلاعات مکانی اضافی می‌دهند. در زیر نمونه‌هایی از قیدهای مکانی به همراه مثال‌ها آورده شده است:

 

 1. Here (اینجا): I’m waiting for you here (من اینجا منتظرتان هستم.)
 2. There (آنجا): The keys are over there on the table (کلیدها آنجا روی میز هستند.)
 3. Everywhere (همه‌جا): There were people everywhere at the concert (در کنسرت، مردم همه‌جا حضور داشتند.)
 4. Nowhere (هیچ‌جا): I looked for my wallet, but it was nowhere to be found (من کیف پولم را جستجو کردم، اما هیچ‌جا پیدا نشد.)
 5. Above (بالای): The airplane flew high above the clouds (هواپیما بالای ابرها پرواز کرد.)
 6. Below (پایین): The treasure is buried below the old tree (گنجینه زیر درخت قدیمی دفن شده است.)
 7. Behind (پشت): She hid behind the curtain (او پشت پرده پنهان شد.)
 8. Near (نزدیک): There is a grocery store near my house (یک فروشگاه خرید نزدیک خانه‌ام وجود دارد.)
 9. Far (دور): The beach is far from here (ساحل از اینجا دور است.)
 10. Inside (درون): The keys are inside the drawer (کلیدها در داخل کشو هستند.)

قیدهای مکانی به مکان جمله اطلاعات اضافی می‌دهند و کمک می‌کنند تا مفهوم مکانی جمله واضح‌تر شود.

قید میزان

قید میزان از انواع قید در زبان انگلیسی می باشد که برای تعیین میزان یا مقدار یک فعل، صفت، یا قسمت دیگری از جمله به کار می‌رود. این قیدها به جمله اطلاعات اضافی در مورد میزان یا مقدار اعمال می‌دهند. در زیر نمونه‌هایی از قیدهای میزان به همراه مثال‌ها آمده است:

 1. Very (خیلی): She is very talented (او خیلی استعداد دار است.)
 2. Too (همچنین): The coffee is too hot to drink right now (قهوه الان خیلی داغ است که بشود نوشید.)
 3. Quite (به اندازه کافی): It’s quite cold outside (بیرون خیلی سرد است.)
 4. Rather (تا حدودی): The movie was rather boring (فیلم تا حدودی خسته کننده بود.)
 5. Almost (تقریباً): He has almost finished his homework (او تقریباً تمام تمریناتش را تمام کرده است.)
 6. Completely (کاملاً): The puzzle is completely solved (پازل کاملاً حل شده است.)
 7. So (خیلی): The food is so delicious (غذا خیلی خوشمزه است.)
 8. Rather (کمی): The room is rather messy (اتاق کمی دستخوش بهم آمیختگی است.)
 9. Fairly (به طور منصفانه): He fairly divided the tasks among the team members (او وظایف را به طور منصفانه بین اعضای تیم تقسیم کرد.)
 10. Partially (جزئی): The project is partially complete (پروژه به طور جزئی تکمیل شده است.)

قیدهای میزان به جمله اطلاعات مفهومی در مورد میزان یا مقدار چیزی اضافه می‌کنند و به خواننده یا شنونده کمک می‌کنند تا مفهوم جمله به صورت دقیق‌تری درک شود.

قید حالت یا روش

قید شیوه از انواع قید در زبان انگلیسی می باشد که برای توصیف شیوه یا روشی که یک عمل انجام می‌شود یا صفتی وجود دارد، به کار می‌رود.

قید حالت یا روش
قید حالت یا روش

این قیدها به جمله اطلاعات اضافی در مورد نحوه انجام کار یا ویژگی‌هایی که می‌تواند متفاوت باشد، اضافه می‌کنند. در زیر نمونه‌هایی از قیدهای شیوه به همراه مثال‌ها آمده است:

 1. Quickly (سریعاً): She completed the assignment quickly (او تکالیف را سریعاً انجام داد.)
 2. Carefully (با دقت): He handled the fragile glassware carefully (او لوازم شیشه‌ای شکننده را با دقت دست‌کاری کرد.)
 3. Well (خوب): She sings well (او خواننده خوبی است.)
 4. Badly (بد): He behaved badly during the meeting (او در جلسه رفتار بدی داشت.)
 5. Efficiently (به طور کارآمد): The new software processes data more efficiently (نرم‌افزار جدید داده‌ها را به طور کارآمد‌تر پردازش می‌کند.)
 6. Slowly (آهسته): The car in front of us was moving slowly (ماشین در جلوی ما آهسته حرکت می‌کرد.)
 7. Loudly (با صدای بلند): The music was playing loudly at the party (موسیقی با صدای بلند در مهمانی پخش می‌شد.)
 8. Steadily (به طور پایدار): The company’s profits have been growing steadily (سود شرکت به طور پایدار در حال افزایش است.)
 9. Hastily (با عجله): He made a hastily written note before leaving (او یادداشتی با عجله نوشت قبل از رفتن.)
 10. Properly (به شیوه مناسب): Please set the table properly for dinner (لطفاً میز را به شیوه مناسبی برای شام تنظیم کنید.)

قیدهای شیوه به جمله اطلاعات مفهومی در مورد نحوه انجام یک عمل یا ویژگی‌هایی که ممکن است متغیر باشند اضافه می‌کنند و می‌توانند به دقت و واضحی در بیان افعال و وضعیت‌ها کمک کنند.

قید دلیل

قید دلیل از انواع قید در زبان انگلیسی می باشد که برای بیان علت یا دلیلی که یک عمل انجام شده یا ویژگی‌ای وجود دارد، به کار می‌رود. این قیدها به جمله اطلاعات اضافی در مورد دلیل یا علت اعمال می‌دهند.

قید دلیل
قید دلیل

در زیر نمونه‌هایی از قیدهای دلیل که یکی از انواع قید در زبان انگلیسی مهم است به همراه مثال‌ها آورده شده است:

 1. Because (زیرا): He couldn’t attend the meeting because he was sick (او نتوانست به جلسه حضور پیدا کند زیرا بیمار بود.)
 2. Since (زیرا): Since it’s raining, we’ll stay indoors (زیرا باران می‌بارد، ما در داخل می‌مانیم.)
 3. As (همانطور که): As he was running late, he took a taxi (همانطور که دیر کرده بود، تاکسی گرفت.)
 4. Due to (به دلیل): The delay in the flight was due to bad weather (تاخیر در پرواز به دلیل هوای بد بود.)
 5. Owing to (به دلیل): Owing to a power outage, the event was postponed (به دلیل قطعی برق، رویداد به تعویق افتاد.)
 6. Therefore (بنابراین): He didn’t study, therefore he failed the exam (او مطالعه نکرد، بنابراین در آزمون ناکام ماند.)
 7. Hence (بنابراین): The road was closed, hence we had to take a detour (جاده بسته بود، بنابراین مجبور شدیم مسیر دور را بگیریم.)
 8. So (پس): She was tired, so she went to bed early (او خسته بود، پس زود به رختخواب رفت.)
 9. Thus (اینطور که): He worked hard, thus achieving his goal (او سخت کار کرد و اینطور که می‌خواست به هدفش رسید.)
 10. Consequently (به نتیجه می‌رسد): He missed the train, consequently he was late for the meeting. (او قطار را از دست داد، به نتیجه می‌رسد برای جلسه دیر شد.)

قیدهای دلیل که یکی از انواع قید در زبان انگلیسی مهم زبان می باشد به جمله اطلاعات مفهومی در مورد دلیل یا علت اعمال می‌دهند و کمک می‌کنند تا ارتباط منطقی بین جملات و افعال در جمله برقرار شود.

قید ترتیب

قید ترتیب از انواع قید در زبان انگلیسی می باشد که برای نشان دادن ترتیب یا ترتیب زمانی که عمل‌ها یا وقایع رخ می‌دهند، به کار می‌رود. این قیدها به جمله اطلاعات اضافی در مورد ترتیب زمانی اعمال می‌دهند. در زیر نمونه‌هایی از قیدهای ترتیب به همراه مثال‌ها آمده است:

 1. First (اولاً): First, we need to gather all the materials (اولاً باید همه مواد را جمع‌آوری کنیم.)
 2. Next (بعداً): Next, we mix the ingredients together (بعداً، ما مواد را با هم مخلوط می‌کنیم.)
 3. Then (سپس): First, we gather the materials. Then, we mix the ingredients together. (اولاً مواد را جمع‌آوری می‌کنیم. سپس، مواد را با هم مخلوط می‌کنیم.)
 4. Afterward (بعد از آن): We prepare the sauce afterward (ما سس را بعد از آن آماده می‌کنیم.)
 5. Finally (سرانجام): Finally, we serve the dish (سرانجام، غذا را می‌پذیریم.)
 6. Subsequently (بعداً): Subsequently, they decided to cancel the event (بعداً، آنها تصمیم به لغو رویداد گرفتند.)
 7. In the end (در پایان): In the end, they reached a compromise (در پایان، آنها به توافقی رسیدند.)
 8. At last (سرانجام): At last, he found his lost keys (سرانجام، او کلیدهای گم‌شده‌اش را پیدا کرد.)
 9. Ultimately (در نهایت): Ultimately, the project was successful (در نهایت، پروژه موفقیت‌آمیز بود.)
 10. In the meantime (تا زمانی که): He can work on this task. In the meantime, I will handle the other one. (او می‌تواند روی این وظیفه کار کند. تا زمانی که، من وظیفه دیگر را انجام خواهم داد.)

قیدهای ترتیب که از انواع قید در زبان انگلیسی می باشد به جمله اطلاعات مفهومی در مورد ترتیب زمانی رخدادها یا اعمال می‌دهند و به خواننده یا شنونده کمک می‌کنند تا داستان یا جریان واقعیت را بهتر درک کنند.

قید مدرج 

قید مدرج یا شدتی از انواع قید در زبان انگلیسی می باشد که برای نشان دادن میزان یا مقداری که یک عمل انجام می‌شود یا ویژگی‌ای دارد، به کار می‌رود. این قیدها به میزان یا شدت عمل یا ویژگی را به صورت مدرج توصیف می‌کنند. در زیر نمونه‌هایی از قیدهای مدرج به همراه مثال‌ها آمده است:

 1. Very (خیلی): She is very tired after the long journey. (او بعد از سفر طولانی خیلی خسته است.)
 2. Quite (به میزان خوب): The movie was quite interesting. (فیلم به میزان خوبی جالب بود.)
 3. Rather (تا حدودی): The weather is rather cold today. (آب و هوا امروز تا حدودی سرد است.)
 4. Fairly (به طور منصفانه): He performed fairly well in the exam. (او در آزمون به طور منصفانه عمل کرد.)
 5. Somewhat (تا حدی): I am somewhat familiar with this topic. (من تا حدی با این موضوع آشنا هستم.)
 6. A little (کمی): She seemed a little nervous before her presentation. (او قبل از ارائه کمی عصبی به نظر می‌آمد.)
 7. Pretty (به طور خوب): He is pretty skilled at playing the guitar. (او به خوبی گیتار نوازی می‌کند.)
 8. Extremely (بسیار): The food was extremely spicy. (غذا بسیار تند بود.)
 9. Incredibly (به طرز شگفت‌انگیزی): The view from the mountaintop was incredibly beautiful. (چشم‌انداز از قله کوه به طرز شگفت‌انگیزی زیبا بود.)
 10. Terribly (به نحو ناپسند): The traffic was terribly congested this morning. (ترافیک امروز صبح به نحو ناپسندی گرفتار بود.)

انواع قید در زبان انگلیسی مدرج به میزان یا شدت چیزی اشاره می‌کنند و کمک می‌کنند تا توصیف بهتری از میزان یا شدت عمل یا ویژگی در جمله ارائه داده شود.

نتیجه گیری از انواع قید در زبان انگلیسی

امیدواریم از مطالعه مقاله انواع قید در زبان انگلیسی استفاده لازم را برده باشید. اگر قصد شرکت در این آزمون را دارید، تمرین، مطالعه و آمادگی می‌تواند به شما کمک کند تا نتایج مثبتی کسب کنید و به دستاوردهای آینده‌ی خود در کشورهای انگلیسی‌زبان دست پیدا کنید. حتما برای مطالعه مقالات بیشتر صفت کاربردی زبان انگلیسی را مطالعه کنید.

در کانال تلگرامی مرکز زبان ایران بریتانیا آموزشهای رایگان به صورت ویدئو و فایل های تصویری و حتی پادکست های حرفه زبان انگلیسی آورده شده است.. برای اینکه انواع قید در زبان انگلیسی به صورت رایگان دانلود کنید در کانال تلگرام ایران بریتانیا مشاهده کنید. امیدواریم که از انواع قید در زبان انگلیسی استفاده را برده باشید و در صورت هر گونه سوال درباره آزمون با ما در ارتباط باشید. اگر برای شرکت در آزمون های بین المللی مانند دولینگو و یا آیلتس آماده می شود اینجا کلیک کنید.

18 comments

 1. عالی بود

  1. درود به شما با تشکر از نظر شما

 2. باسلام محمد امین محمدی نصر هستم…من فکر میکردم زبان انگلیسی بسیار ساده است ولی الان میبینم سرداره پایان ندارد…البته بنده در حد ابتدایی زبان انگلیسی رو یاد دارم ولی تلفظ و املابعضی کلمات واقعا برام غیر ممکنه…

  1. با درود به شما. حتما با کمی تلاش میتوان آسان شود.

   1. از زحمات شما سپاسگزارم بسیار عالی

 3. Mohammadtahar hayatimoghaddam

  روش ارائه مطلب در باره قید در این صفحه بسیار بسیار دقیق ،قابل فهم و شایسته سپاسگزاری است اگر از درس زبان هفتم هر روز یک درس را دقیق اینطور ارائه دهید که قابل فهم باشد از شما ممنون میشوم من سواد زیادی ندارم ،فرزندم از مهر ماه می رود کلاس هفتم باید از روش خوب شما کمک بگیرم

  1. درود به شما با تشکر بیان نظرتون حتما.

 4. محبوبه احمدی

  خوب بود اما ای کاش میشد ذخیره کرد

  1. درود به شما حتما این نکته در نظرگرفته میشه

   1. خیلی متشکرم از ارائه مطالب سودمند با بیان و قلمی روان.

   2. از ارائه مطالب سودمند با بیان و قلمی روان متشکرم.
    در زمینه مکالمه روزمره هم مطالب ارائه فرمائید.

    1. درود به شما. با تشکر بیان نظر شما. حتما عضو کانال تلگرامی ایران بریتانیا به نشانی IRANBRITISH شوید

 5. بسیار عالی

  1. درود با تشکر بیان نظرتون

 6. تأثیر گذار وعالی

  1. با درود به شما. تشکر از بیان نظر

 7. حسن لطفی

  عالیست متشکرم اگرامکانش هست به مکالمه های روزمره هم بپردازید

  1. درود به شما کاربرگرامی. حتما از نظر سازنده شما استفاده خواهد شد. هر روز با ما همراه باشید. همچنین کانال تلگرامی ما به نشانی iranbritish را دنبال کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *