سبد خرید
افعال مدال در زبان انگلیسی در 7 نوع مختلف

افعال مدال در زبان انگلیسی در 7 نوع مختلف

امتیاز post

در این مقاله افعال مدال به صورت کامل توضیح داده شده است. نحوه استفاده افعال مدال و جمله سازی در مکالمه و رایتینگ با افعال مدال در آزمون های مختلف مانند تافل و آیلتس نیز توضیح داده شده است. کاربرد افعال مدال در زیبا سازی جملات استفاده زیادی می شود که اشاره شده است.

تعریف افعال مدال

افعال مدال (Modal Verbs) در زبان انگلیسی یک نوع فعل هستند که به عنوان کمکی برای اظهار فعلی در جملات استفاده میشوند. افعال مدال شامل can, could, may, might, must, shall, should, will و would میشوند.

معرفی مدال Can

Can به عنوان یکی از افعال مدال در زبان انگلیسی، برای بیان توانایی و یا اجازه انجام کاری به کار میرود.

افعال مدال معرفی مدال can
افعال مدال معرفی مدال can

به عنوان یک فعل مدال، can نقش فعل اصلی را ندارد و همیشه با فعل اصلی در جملات افعال مدال استفاده میشود. شکل سوم فعل اصلی را ندارد و تغییری نمیکند.

برای استفاده از can در جمله، ابتدا فعل اصلی را بدون to به کار میبریم و سپس can را قبل از آن قرار میدهیم. به عنوان مثال:

(من میتوانم انگلیسی صحبت کنم.) I can speak English
(او میتواند پیانو بزند.)  She can play the piano
(آنها نمیتوانند به مهمانی بیایند.) They can’t come to the party
(لطفاً میتوانید به من کمک کنید؟)  Can you help me, please

در جملات منفی، بعد از can از فعل منفی not یا شکل کوتاه آن n’t استفاده میشود، مثلا:

(من نمیتوانم شنا کنم.) I can’t swim
(آنها کلیدهایشان را پیدا نمیکنند.) They can’t find their keys

معرفی مدال Could

Could یکی از افعال مدال (modal verb) است که برای بیان احتمال، توانایی، و درخواستهای مودبانه استفاده میشود. به عنوان مثال، جملهی I could run a marathon به معنای من توانایی دارم که ماراتن بدوید را میدهد، ولی به تناسب توانایی شخص مورد نظر قطعی نیست که آیا واقعاً میتواند این کار را انجام دهد یا خیر.

از could برای صرف درخواستهایی که مودبانه هستند نیز استفاده میشود، به عنوان مثال در جملهی Could you please pass me the salt به معنای آیا لطفاً میتوانید نمک را به من بدهید؟.

از could همچنین برای تشریح یک حالت در گذشته نیز استفاده میشود، به عنوان مثال در جملهی When I was younger, I could stay up all night without feeling tired به معنای “وقتی من جوان بودم، میتوانستم تمام شب بیدار بمانم بدون این که خسته شوم.

معرفی مدال Must

Must یکی از افعال مدال (modal verb) است که برای بیان الزام، تصمیمگیری و نتیجهگیری منطقی از پیش رخ داده استفاده میشود.

معرفی مدال Must
معرفی مدال Must

استفاده اصلی must که از افعال مدال است برای بیان الزام است. به عنوان مثال، جملهی You must wear a seatbelt while driving به معنای شما باید در حین رانندگی کمربند ایمنی بپوشید است. در این جمله، استفاده از must نشان دهندهی حتمیت الزام است.

Must همچنین برای تصمیمگیری و نتیجهگیری منطقی از پیش رخ داده استفاده میشود. به عنوان مثال، جملهی The roads are wet, so it must have rained earlier به معنای جادهها خیس هستند، پس احتمالاً قبلاً باران افتاده است” است. در این جمله، استفاده از must نشان دهندهی نتیجهگیری منطقی است که بر اساس شرایط فعلی به آن میرسیم.

معرفی مدال Should

Should یکی از افعال مدال (modal verb) است که برای نشان دادن توصیه، پیشنهاد و احتمال به کار میرود.

استفاده اصلی should برای نشان دادن توصیه و پیشنهاد است. به عنوان مثال، جملهی You should see a doctor if you’re not feeling well به معنای بهتر است اگر خوب نیستید به دکتر مراجعه کنید است. در این جمله، should توصیه و پیشنهاد به شخصی که در حال تردی و بیماری است، ارائه میدهد.

همچنین should برای بیان احتمال استفاده میشود. به عنوان مثال، جملهی He should be arriving soon به معنای “او احتمالاً به زودی میرسد است. در این جمله، should احتمال رسیدن او را به ما نشان میدهد.

در برخی جملات، should برای بیان الزام نیز به کار میرود، اما در این مورد استفادهی آن کمتر است و معمولاً از must یا have to برای بیان الزام استفاده میشود.

معرفی مدال May

May یکی از افعال مدال (modal verb) است که برای نشان دادن اجازه، احتمال و درخواستهای مودبانه به کار میرود.

استفاده اصلی may برای نشان دادن اجازه است. به عنوان مثال، جملهی You may leave the room now به معنای “شما مجاز هستید اکنون اتاق را ترک کنید است. در این جمله، may اجازهی ترک اتاق را به شخصی که در آن حضور دارد، میدهد.

همچنین may برای نشان دادن احتمال استفاده میشود. به عنوان مثال، جملهی It may rain later today به معنای احتمالاً امروز بعداً باران میبارد است. در این جمله، may احتمال باران را به ما نشان میدهد.

در درخواستهای مودبانه نیز may به کار میرود. به عنوان مثال، جملهی May I please have a glass of water به معنای آیا لطفاً میتوانم یک لیوان آب داشته باشم؟ است. در این جمله، may برای ابراز درخواست مودبانه استفاده شده است.

معرفی مدال Might

Might یکی از افعال مدال (modal verb) است که برای نشان دادن احتمال در آینده و به کار بردن فرضیات و شرایط غیر واقعی به کار میرود.

استفاده اصلی might برای بیان احتمال در آینده است. به عنوان مثال، جملهی I might go to the party tonight به معنای شاید امشب به مهمانی بروم است. در این جمله، might احتمال رفتن به مهمانی را بیان میکند.

همچنین might برای به کار بردن فرضیات و شرایط غیر واقعی به کار میرود. به عنوان مثال، جملهی If I had studied harder, I might have passed the test به معنای اگر من بیشتر درس خوانده بودم، شاید از آزمون گذرانده بودم است. در این جمله، might برای به کار بردن یک فرضیه غیر واقعی به کار رفته است.

معرفی مدال Will

Will یکی از افعال مدال (modal verb) است که برای نشان دادن قطعیت در آینده، پیشبینی و تصمیمگیری به کار میرود.

استفاده اصلی will برای نشان دادن قطعیت در آینده است. به عنوان مثال، جملهی I will go to the party tonight به معنای امشب حتماً به مهمانی خواهم رفت است. در این جمله، will نشاندهندهی قطعیت در رفتن به مهمانی است.

همچنین will برای پیشبینی و تصمیمگیری نیز به کار میرود. به عنوان مثال، جملهی It will rain tomorrow به معنای فردا باران خواهد بارید است. در این جمله، will نشاندهندهی پیشبینی شخص سخنگو دربارهی هوا است.

در برخی موارد دیگر نیز will به جای going to برای بیان قصد و انجام کاری در آینده به کار میرود. به عنوان مثال، جملهی I will make dinner tonight به معنای امشب شام را من خواهم پخت است. در این جمله، will برای نشان دادن قصد و تصمیم شخص سخنگو دربارهی پختن شام در آینده به کار رفته است.

معرفی مدال Shall

Shall یکی افعال مدال (modal verb) است که در انگلیسی بریتانیایی بیشتر به کار میرود و برای نشان دادن تعهد، پیشنهاد و تصمیمگیری به کار میرود.

استفاده اصلی shall برای نشان دادن تعهد است. به عنوان مثال، جملهی I shall do my best to help you به معنای من تلاش خود را برای کمک به شما خواهم کرد است. در این جمله، shall نشان دهندهی تعهد شخص سخنگو به کمک به شخص دیگری است.

همچنین shall برای پیشنهاد نیز به کار میرود. به عنوان مثال، جملهی Shall we go for a walk به معنای “آیا برویم قدم زدن؟ است. در این جمله، shall برای پیشنهاد قدم زدن به کار رفته است.

در برخی موارد دیگر نیز shall به جای will برای پیشبینی و تصمیمگیری در آینده به کار میرود. به عنوان مثال، جملهی I shall be arriving in London at 6 pm به معنای ساعت ۶ بعد از ظهر به لندن خواهم رسید است. در این جمله، shall برای پیشبینی وقت رسیدن شخص سخنگو به لندن به کار رفته است.

معرفی مدال Would

Would یکی از افعال مدال (modal verb) است که برای ابراز آرزو، تقاضا، پیشنهاد و شرایط غیر واقعی به کار میرود.

استفاده اصلی would برای ابراز آرزو است. به عنوان مثال، جملهی I would love to visit Paris someday به معنای “آرزو دارم روزی پاریس را ببینم است. در این جمله، would نشان دهندهی آرزو و علاقه شخص سخنگو به بازدید از پاریس است.

معرفی مدال would
معرفی مدال would

همچنین would برای تقاضا و پیشنهاد نیز به کار میرود. به عنوان مثال، جملهی Would you like a cup of tea? به معنای آیا میخواهید یک لیوان چای داشته باشید؟ است. در این جمله، would برای پیشنهاد دادن چای به شخص دیگری به کار رفته است.

همچنین would برای به کار بردن شرایط غیر واقعی نیز به کار میرود. به عنوان مثال، جملهی If I had more time, I would travel the world به معنای اگر بیشتر وقت داشته باشم، سفر به دور دنیا خواهم کرد است. در این جمله، would برای به کار بردن یک شرط غیر واقعی به کار رفته است.

قوانین سوالی و منفی کردن مدال

قوانین سوالی کردن فعل مدالها بسیار ساده است. برای سوالی کردن با فعل مدال، فعل مدال را در ابتدای جمله قرار داده و به ترتیب زمان (زمان حال، گذشته، آینده) فعل اصلی را در ادامهی جمله استفاده میکنیم. به عنوان مثال:

 (آیا میتوانید به من کمک کنید؟)  Can you help me
(آیا وقتی جوان بود فرانسوی صحبت میکرد؟)   Could she speak French when she was young
(آیا آنها قادر خواهند بود که فردا به مهمانی بیایند؟) Will they be able to come to the party tomorrow

همچنین منفی کردن فعل مدالها نیز بسیار ساده است. برای منفی کردن با فعل مدال، فعل مدال را در ابتدای جمله قرار میدهیم و به جای فعل اصلی، “not” را با آن میچسبانیم. به عنوان مثال:

(من نمیتوانم همین الان به شما کمک کنم.)   I cannot help you right now
(وقتی جوان بود فرانسوی صحبت نمیکرد.) She could not speak French when she was young
(آنها قادر نخواهند بود که فردا به مهمانی بیایند.)  They will not be able to come to the party tomorrow

افعال مدال در آزمون IELTS بسیار مهم هستند و در تمامی قسمتهای این آزمون، یعنی اسپیکینگ، رایتینگ، لیسنینگ و ریدینگ به کار میروند. استفاده درست از فعلهای مدال میتواند به شما کمک کند تا نمرات بهتری در آزمون کسب کنید.

در بخش اسپیکینگ، ممکن است از افعال مدال برای پیشنهاد دادن، ابراز تمایلات، نشان دادن توانایی و تضمین کردن استفاده شود. در بخش رایتینگ نیز، فعل مدال برای اظهار تعهد، پیشنهاد، شرط و شرایط غیر واقعی به کار میرود. در بخش لیسنینگ و ریدینگ نیز ممکن است از فعلهای مدال برای پیشبینی، تصمیمگیری، تقاضا و شرایط غیر واقعی استفاده شود.

بنابراین، برای کسب نمرهی بالا در آزمون IELTS، لازم است تا با کاربرد صحیح افعال مدال آشنا شوید و بتوانید آنها را به درستی در جملات خود استفاده کنید.

اشتباهات رایج در کاربرد افعال مدال

استفاده اشتباه از افعال مدال در زبان انگلیسی ممکن است باعث ایجاد سوء تفاهم و کنار گذاشته شدن پیام دقیق شما شود. برخی اشتباهات رایج در استفاده از فعلهای مدال عبارتند از:

1- استفاده از can به جای may:
مثلاً گفتن Can I borrow your pen به جای May I borrow your pen

2- مقایسه will و would:
مثلاً گفتن If I have time, I would call you به جای If I have time, I will call you

3- استفاده از could به جای was/were able to:
مثلاً گفتن I could finish the project on time به جای “I was able to finish the project on time

4- استفاده نادرست از should و ought to:
مثلاً گفتن You should to go to bed early به جای You should go to bed early یا You ought to go to bed early

5- استفاده اشتباه از must و have to:
مثلاً گفتن I must to finish this report today به جای I must finish this report today یا I have to finish this report today

6- استفاده نادرست از shall و will:
مثلاً گفتن Shall I help you with that به جای Will I help you with that

7- استفاده نادرست از may و might:
مثلاً گفتن I may not able to come to the party tonight به جای I might not be able to come to the party tonight

8- استفاده اشتباه از need to و have to:
مثلاً گفتن I need to to finish the project by tomorrow به جای I have to finish the project by tomorrow

9- استفاده از would به جای will:
مثلاً گفتن Would you please pass the salt به جای Will you please pass the salt

10- عدم توجه به معنی دقیق هر فعل افعال مدال:
هر فعل مدال در زبان انگلیسی دارای معنی خاصی است و باید با دقت و صحیح استفاده شود.

به طور کلی، برای استفاده صحیح از فعلهای مدال، باید با معانی و کاربردهای هر فعل مدال در جملات و موقعیتهای مختلف آشنا شوید. همچنین، میتوانید با خواندن جملات و مقالات دیگران و تمرین در نوشتار و گفتار، استفاده صحیح از فعلهای مدال را بهبود بخشید.

میدواریم از آموزش قید در زبان انگلیسی استفاده کامل را برده باشید و تمامی موارد و نکات کلیدی جملات مجهول در انگلیسی را با دقت آموخته باشید. برای دسترسی رایگان به تمامی گرامر آموزش زبان انگلیسی حتما از این صفحه بازدید کنید. همچنین برای مطالعه گرامر by و with اینجا کلیک کنید.

تست های مربوط به افعال مدال

افعال مدال برای شما داوطلبین عزیز که برای نشان دادن تسلط خود برای مطالعه این بخش طراحی شده است. لطفا برای تسلط کافی بر این بخش تمامی تست ها با دقت حل کرده و نتیجه تست های افعال مدال را در انتها چک کنید.

 I ____________ help you if you need it
a) can
b) will
c) would
d) may

She ____________ drive a car when she was 16
a) can
b) could
c) will
d) would

 They ____________ arrive on time if there is no traffic
a) can
b) could
c) will
d) would

He told me that he ____________ speak three languages fluently
a) can
b) could
c) will
d) would

The doctor said that I ____________ take this medicine three times a day
a) can
b) could
c) will
d) would

 If I had more money, I ____________ travel the world
a) can
b) could
c) will
d) would

 She asked me if I ____________ like a cup of coffee
a) can
b) could
c) will
d) would

 We ____________ be able to finish the project by next week
a) can
b) could
c) will
d) would

If it rains tomorrow, we ____________ have to stay inside
a) can
b) could
c) will
d) would

 They promised that they ____________ come to the party tonight
a) can
b) could
c) will
d) would

پس از حل کردن سوالات آموزش افعال مدال در زبان انگلیسی حتم پاسخ های درست را بررسی کنید.

مشاوره با مرکز زبان ایران بریتانیا

شما عزیزان می توانید ما را در کانال تلگرامی ایران بریتیش که زبان آموزان مختلفی عضو هستن و انتقال تجربه در آزمون های مختلفی وجود دارد مشاهده کنید همچنین در  اینستاگرام ایران – بریتیش جستجو نمایید.  حتما از فروشگاه دوره های آموزش زبان انگلیسی هم دیدن نمایید. همچنین حتما از مقاله های موجود برای آزمون سلپیپ استفاده کنید. مجموعه ایران بریتانیا بهترین امکانات و مجموعه های آموزش زبان انگلیسی را برای شما عزیزان تدارک دیده است.  در ادامه میتوانید برای کسب بسته های خودآموز سلپیپ که پکیج سلپیپ می باشد و همچنین پکیج دولینگو به صفحه های مورد نظر مراجعه فرمایید. مرکز زبان ایران بریتانیا تمامی کتاب های زبان انگلیسی را به صورت کاملا رایگان در اختیار داوطلبین عزیز قرار می دهد. با بالاترین کیفیت آموزشی.

بنر آزمون سلپیپ
بنر آزمون سلپیپ

برای شرکت در کلاس های تخصصی آزمون های بیین المللی مانند آیلتس و یا تافل و دولینگو و غیره با مرکز زبان ایران بریتانیا تماس حاصل فرمایید. مرکز زبان ایران بریتانیا برای تعیین سطح رایگان تمامی کاربران مواردی گنجانده شده است که به صورت کاملا رایگان میتوانید در آزمون آزمایشی شرکت کرده و همچنین برای مشاوره با مرکز ایران بریتانیا میتوانید با این مرکز تماس حاصل فرمایید و از راهنمایی و مشاوره این مرکز و مشاوران دلسوز ما برخوردار شوید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *