سبد خرید
آموزش قید در زبان انگلیسی در 2023

آموزش قید در زبان انگلیسی در 2023

امتیاز post

در این صفحه توضیحات کاملی درباره آموزش قید در زبان انگلیسی داده شده است. نحوه استفاده به همراه آموزش قید در زبان انگلیسی و نکات کلیدی و مثال های کاربردی بیان شده است. حتی در آزمون های بین المللی آیلتس و تافل و کاربرد این گرامر برای شما توضیح داده شده است. برای آموزش قید در زبان انگلیسی تا انتهای این صفحه با همراه باشید.

تعریف قید

قیدها (Adverbs)، از مجموعه آموزش قید در زبان انگلیسی که به فعل، صفت یا قید دیگر اضافه میشوند و معمولاً برای بیان زمان، مکان، شیوه، مقدار و… استفاده میشوند. به عنوان مثال:

زمان: always, usually, often, sometimes, rarely
مکان: here, there, near, far
شیوه: carefully, quickly, slowly, loudly
مقدار: very, extremely, enough, little

قیدها در جمله میتوانند به صورت تکی یا در عبارات قیدی ظاهر شوند. به عنوان مثال:

تکی: She sings beautifully (قید beautifully به فعل sings اضافه شده است.)
عبارت قیدی: He drives so fast that it’s dangerous (عبارت قیدی so fast به فعل drives اضافه شده است.)

در قسمت زیر آموزش قید در زبان انگلیسی به صورت تک تک مورد ارزیابی قرار گرفته اند و در انتهای این صفحه برای تسلط بیشتر آموزش قید در زبان انگلیسی با تست چهارگذینه موجود است که حتما بررسی کنید.

انواع قید در زبان انگلیسی

به طور کلی، قیدهای زبان انگلیسی میتوانند به هفت دسته تقسیم شوند:

1. قیدهای زمان (Adverbs of Time):

قید زمان از مجموعه آموزش قید در زبان انگلیسی عبارتهایی هستند که زمان وقوع یک رویداد را نشان میدهند. قیدهای زمان ممکن است به صورت دقیق یا تقریبی باشند. برخی از قیدهای زمان رایج در زبان انگلیسی شامل موارد زیر میشوند:

 الآن  Now
سپس، آنگاه  Then
امروز  Today
فردا Tomorrow
دیروز  Yesterday
به زودی Soon
بعداً Later
قبلاً Already
هنوز  Yet

این قیدها میتوانند در ابتدای جمله، پایان جمله یا قبل از فعل در جمله قرار گیرند. به عنوان مثال:

Now, I am studying for my exams
He was angry then
I will see you tomorrow
Yesterday, we went to the beach
We will be leaving soon
I’ll call you later
She has already finished her homework
Have you finished your work yet

2. قیدهای مکان (Adverbs of Place):

قید مکان از آموزش قید در زبان انگلیسی به قیدی گفته میشود که مکان یا محل انجام عمل را نشان میدهد. این قید ها برای بیان جایی که فعل در آن صورت گرفته است، به کار میروند.

برخی از قیدهای مکان رایج در زبان انگلیسی عبارتند از:

آموزش قید در زبان انگلیسی قید مکان
آموزش قید در زبان انگلیسی قید مکان

 اینجا  Here
آنجا  There
همه جا  Everywhere
جایی  Somewhere
هرجایی  Anywhere
هیچ جایی Nowhere
بالا در   Upstairs
پایین در   Downstairs
بیرون  Outside

مثالها:

Come here and sit next to me
اینجا بیا و کنار من بنشین.

I left my keys over there on the table
کلیدهایم را روی میز آنجا گذاشته بودم.

The flowers were blooming everywhere in the garden
گلها همه جا در باغ میرقصیدند.

Did you put your phone somewhere safe
آیا تلفن خود را در جایی امن قرار دادهاید؟

– We could go anywhere for our vacation this year
امسال میتوانیم هر جایی برای تعطیلاتمان برویم.

I looked for my glasses everywhere, but they were nowhere to be found
برای عینکهایم همه جا را جستجو کردم، اما هیچ جایی پیدا نشدند.

The bedrooms are all upstairs
اتاقهای خواب همه بالای پله هستند.

Please wait for me downstairs in the lobby
لطفاً در لابی پایین منتظر من باشید.

It’s a beautiful day outside, let’s go for a walk
روز زیبایی بیرون است، برای قدم زدن برویم.

3. قیدهای شیوه یا حالت (Adverbs of Manner): این قیدها از مجموعه آموزش قید در زبان انگلیسی می باشد که انجام یک عمل را نشان میدهند. به عنوان مثال: carefully, quickly, slowly, loudly

قید حالت در زبان انگلیسی، قیدی است که برای بیان وضعیت یا حالتی که فعل در آن قرار دارد به کار میرود. این قید ها ممکن است برای بیان حالت فعل با توجه به زمان آن به کار روند.

آموزش قید در زبان انگلیسی قید حالت
آموزش قید در زبان انگلیسی قید حالت

برخی از قیدهای حالت رایج در زبان انگلیسی عبارتند از:

با خوشحالی، به شادی Happily
با افسوس، به غم Sadly
با خشم، به خشونت  Angrily
با آرامش، به سکوت Quietly
به سرعت، به زودی Quickly
به آهستگی، به کندی  Slowly
با دقت، به هوشیاری Carefully

مثالها:

She spoke happily about her new job
او با خوشحالی درباره شغل جدیدش صحبت کرد.

He sadly admitted that he had made a mistake
او با افسوس اعتراف کرد که اشتباه کرده است.

 The teacher angrily scolded the student for not doing his homework
معلم با خشم به دانشآموز نمره خود را به خاطر نکردن تکالیف درسی گرفت.

 She quietly read a book in the library
او به آرامی کتابی را در کتابخانه خواند.

He quickly finished his work and left the office
او سریعا کار خود را تمام کرد و از دفتر خارج شد.

The turtle slowly crawled across the road
لاکپشت با آهستگی از جاده عبور کرد.

 She carefully checked her work before submitting it
او قبل از تحویل کردن کار خود آن را با دقت بررسی کرد.

4. قیدهای مقدار (Adverbs of Degree): از مجموعه آموزش قید در زبان انگلیسی از دسته قیدها مقدار یک وضعیت یا واژه را بیان میکنند. به عنوان مثال: very, extremely, quite, enough

همچنین، بعضی از قیدها میتوانند در چندین دسته قرار گیرند. به عنوان مثال، قید well هم میتواند قید شیوه باشد (به معنی خوب) و هم قید مقدار (به معنی بسیار).

5. قید های شدتی

قید شدتی (Adverb of degree) از مجموعه آموزش قید در زبان انگلیسی برای بیان شدت یک فعل، صفت یا قید استفاده میشود. این قیدها به شکل مستقیم قبل از فعل، صفت یا قید قرار میگیرند.

آموزش قید در زبان انگلیسی قید شدتی
آموزش قید در زبان انگلیسی قید شدتی

بعضی از قیدهای شدتی رایج در زبان انگلیسی عبارتند از:

بسیار Very
بسیار/ بیش از حد Extremely
کاملاً  Completely
کاملاً/ قطعاً  Absolutely
کاملاً/ تماماً  Totally
کاملاً/ بیش از حد  Utterly

برای مثال:

 She is very happy to see you
(او خیلی خوشحال است که تو را میبیند.)
It was an extremely hot day
(آن روز بسیار گرم بود.)
The room was completely empty
(اتاق کاملاً خالی بود.)
I absolutely love this movie
(من قطعاً این فیلم را دوست دارم.)
He totally forgot about the meeting
(او کاملاً از جلسه فراموش کرده بود.)
Her behavior was utterly unacceptable
(رفتار او بیش از حد نامناسب بود.)

6. قید های احتمال

قید احتمال (Adverb of probability) از مجموعه آموزش قید در زبان انگلیسی برای بیان میزان احتمال وقوع یا عدم وقوع یک اتفاق استفاده میشود. این قیدها به شکل مستقیم قبل از فعل قرار میگیرند.

بعضی از قیدهای احتمال رایج در زبان انگلیسی عبارتند از:

 قطعاً/ حتماً  Certainly
: قطعاً/ قطعیاً Definitely
احتمالاً/ شاید Possibly
احتمالاً/ به احتمال زیاد Probably
شاید/ ممکن است Perhaps
شاید/ ممکن است Maybe

برای مثال:

She will certainly pass her exam
(او قطعاً در آزمونش موفق خواهد بود.)
It is possibly going to rain tomorrow
(احتمالاً فردا باران خواهد بارید.)
He will probably arrive late
(احتمالاً او دیر برسد.)
Perhaps, we can go to the movie tonight
(شاید، امشب بتوانیم به سینما برویم.)

7.قید تکرار در زبان انگلیسی

در این قسمت قید های تکرار را معرفی میکنیم.

قید های تکرار از مجموعه آموزش قید در زبان انگلیسی به عبارت هایی گفته میشود که برای نشان دادن تکرار عمل یا وقوع چیزی، در جملات به کار میروند. برخی از قیدهای تکرار رایج در زبان انگلیسی شامل:

همیشه  Always
هرگز  Never
اغلب  Often
گاهی  Sometimes
به ندرت  Rarely
به طور مکرر  Frequently
به طور گاه به گاه  Occasionally
نادرست  Seldom

این قیدها میتوانند قبل از فعل در جمله قرار بگیرند، به صورت عبارتی تکمیلی باشند یا حتی در ابتدای جمله قرار گیرند. به عنوان مثال:

I always exercise in the morning
She never eats meat
We often go to the movies on the weekends
Sometimes, I forget my keys at home
He rarely gets angry
We frequently travel abroad for work
Occasionally, I like to try new foods
Seldom have I seen such a beautiful sunset

آموزش قید در زبان انگلیسی قید تکرار
آموزش قید در زبان انگلیسی قید تکرار

امیدواریم از آموزش قید در زبان انگلیسی استفاده کامل را برده باشید و تمامی موارد و نکات کلیدی جملات مجهول در انگلیسی را با دقت آموخته باشید. برای دسترسی رایگان به تمامی گرامر آموزش زبان انگلیسی حتما از این صفحه بازدید کنید. همچنین برای مطالعه گرامر by و with اینجا کلیک کنید.

تست های چهارگذینه ای درباره قید ها

در این قسمت 10 تست مربوط به آموزش قید در زبان انگلیسی برای تسلط بیشتر شما و همچنین سنجش آموزش کامل قرار گرفته است. این تست ها آموزش قید در زبان انگلیسی از کتاب های معروف زبان انگلیسی برداشت شده است.

لف) Choose the correct adverb to complete the sentence:
1. He speaks English ____.
a) fluently
b) fluent
c) fluency
d) fluencies

2. She sings quite ____.
a) beautiful
b) beautifully
c) beauty
d) beautify

3. I woke up ____ this morning.
a) early
b) earlier
c) earliest
d) more early

4. The movie was ____ boring.
a) extreme
b) extremely
c) extremity
d) extremer

5. My sister drives ____.
a) carefully
b) carelessly
c) careless
d) carefulness

ب) Choose the correct preposition to complete the sentence:
1. I’m not interested ____ football.
a) in
b) on
c) at
d) with

2. The cat is hiding ____ the bed.
a) under
b) over
c) beside
d) behind

3. She was born ____ 1995.
a) in
b) on
c) at
d) by

4. I went ____ the store to buy some milk.
a) to
b) into
c) with
d) for

5. They arrived ____ the airport at 9 PM.
a) at
b) in
c) by
d) on

پس از حل کردن سوالات آموزش قید در زبان انگلیسی حتم پاسخ های درست را بررسی کنید.

مشاوره با مرکز زبان ایران بریتانیا

شما عزیزان می توانید ما را در کانال تلگرامی ایران بریتیش که زبان آموزان مختلفی عضو هستن و انتقال تجربه در آزمون های مختلفی وجود دارد مشاهده کنید همچنین در  اینستاگرام ایران – بریتیش جستجو نمایید.  حتما از فروشگاه دوره های آموزش زبان انگلیسی هم دیدن نمایید. همچنین حتما از مقاله های موجود برای آزمون سلپیپ استفاده کنید. مجموعه ایران بریتانیا بهترین امکانات و مجموعه های آموزش زبان انگلیسی را برای شما عزیزان تدارک دیده است.  در ادامه میتوانید برای کسب بسته های خودآموز سلپیپ که پکیج سلپیپ می باشد و همچنین پکیج دولینگو به صفحه های مورد نظر مراجعه فرمایید. مرکز زبان ایران بریتانیا تمامی کتاب های زبان انگلیسی را به صورت کاملا رایگان در اختیار داوطلبین عزیز قرار می دهد. با بالاترین کیفیت آموزشی.

بنر آزمون دولینگو
بنر آزمون دولینگو

برای شرکت در کلاس های تخصصی آزمون های بیین المللی مانند آیلتس و یا تافل و دولینگو و غیره با مرکز زبان ایران بریتانیا تماس حاصل فرمایید. مرکز زبان ایران بریتانیا برای تعیین سطح رایگان تمامی کاربران مواردی گنجانده شده است که به صورت کاملا رایگان میتوانید در آزمون آزمایشی شرکت کرده و همچنین برای مشاوره با مرکز ایران بریتانیا میتوانید با این مرکز تماس حاصل فرمایید و از راهنمایی و مشاوره این مرکز و مشاوران دلسوز ما برخوردار شوید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *