سبد خرید
آموزش گرامر حال کامل در انگلیسی در 3 فرم طلایی

آموزش گرامر حال کامل در انگلیسی در 3 فرم طلایی

امتیاز post

در این صفحه درباره آموزش گرامر حال کامل در انگلیسی به صورت مفصل صحبت شده است. نحوه استفاده از گرامر حال کامل در انگلیسی در شرایط مختلف و همچنین آموزش گرامر حال کامل در انگلیسی در آزمون های مانند تافل و آیلتس نیز مورد ارزیابی قرار گرفته است و در انتها 10 تست کاملا حرفه ای درباره آموزش گرامر حال کامل در انگلیسی  برای شما طراحی شده است. لطفا تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید.

معرفی گرامر حال کامل در انگلیسی

گرامر حال کامل در انگلیسی (Present Perfect) برای بیان رویدادهایی از گذشته که با حال حاضر مرتبط هستند، به کار میرود. برای ساختار زمان حال کامل در انگلیسی، فعل “to have” به عنوان فعل کمکی و فعل اصلی به شکل سوم آن (Past Participle) به کار میرود.

ساختار جملات برای استفاده از گرامر حال کامل در انگلیسی به صورت زیر است:

مثبت:
Subject + have/has + Past Participle of Verb

مثال:
I have studied English for five years (من پنج سال است که انگلیسی میخوانم.)

منفی:
Subject + haven’t/hasn’t + Past Participle of Verb

مثال:
They haven’t seen each other since high school (آنها از دبیرستان با هم دیدار نکردهاند.)

سوالی:
Have/Has + Subject + Past Participle of Verb

مثال:
Have you ever traveled abroad? (آیا تا به حال به خارج از کشور سفر کردهاید؟)

معرفی گرامر حال کامل در انگلیسی
معرفی گرامر حال کامل در انگلیسی

لازم به ذکر است که زمان گرامر حال کامل در انگلیسی به کار میرود تا نشان دهد که عمل گذشته با حال حاضر مرتبط است، پس در جملاتی که فقط در گذشته اتفاق افتادهاند و با حال حاضر هیچ رابطهای ندارند، از این زمان استفاده نمیکنیم.

کاربرد گرامر حال کامل در انگلیسی

گرامر حال کامل در انگلیسی برای بیان رویدادهایی از گذشته استفاده میشود که با حال حاضر مرتبط هستند. در زیر، به برخی از موارد کاربرد گرامر حال کامل در انگلیسی اشاره شده است:

1- تجربیات و عملکردهای گذشته که در حال حاضر همچنان ادامه دارند:

مثال:
I have lived in this city for ten years (من ده سال است در این شهر زندگی میکنم.)

2- عملکردهایی که تا به حال انجام نشدهاند و با حال حاضر مرتبط هستند:

مثال:
She hasn’t finished her work yet (او هنوز کار خود را تمام نکرده است.)

3- عملکردهایی که در گذشته شروع شدهاند و تا حالا ادامه دارند:

مثال:
He has been working for this company since 2010 (او از سال 2010 در این شرکت کار میکند.)

4- عملکردهایی که در گذشته شروع شدهاند و به تازگی تمام شدهاند:

مثال:
We have just finished our dinner (ما همین الان شام خود را تمام کردیم.)

5- عملکردهایی که بارها در گذشته تکرار شدهاند و تاثیر آنها در حال حاضر مشهود است:

مثال:
He has read this book three times (او این کتاب را سه بار خوانده است.)

6- عملی که در گذشته و بیش از یکبار انجام شدهاست، اما زمان دقیق آن مشخص نیست:

مثال:
They have been to Paris many times (آنها چندین بار به پاریس سفر کردهاند.)

کاربرد گرامر حال کامل در انگلیسی
کاربرد گرامر حال کامل در انگلیسی

در این جدول نحوه استفاده حال کامل برای گرامر در زبان انگلیسی برای فاعل های مختلف بیان شده است.

تفاوت زمان حال کامل با گذشته ساده

گرامر حال کامل در انگلیسی و گذشته ساده دو زمان مختلف در زبان انگلیسی هستند و برای بیان اعمال گذشتهی مختلف به کار میروند. تفاوت اصلی بین این دو زمان در زمان بندی و نحوه استفاده از آنهاست.

گرامر حال کامل در انگلیسی برای بیان عملی استفاده میشود که در گذشته شروع شده و تا حالا همچنان ادامه دارد، یا جایگزینی برای زمان گذشته ساده برای بیان اتمام یافتن یک عمل است که اثرات آن در حال حاضر قابل مشاهده هستند، مثلاً:

I have lived in this city for five years من پنج سال است که در این شهر زندگی میکنم
She has lost her phone, so she can’t call her friend. او تلفن همراهش را گم کرده، پس نمیتواند به دوستش زنگ بزند
They have been working on this project since last year آنها از سال گذشته روی این پروژه کار میکنند.

اما گذشته ساده برای بیان عملی استفاده میشود که در گذشته شده و تمام شده، بدون ارتباط با حال یا زمان حاضر هستند. برخلاف زمان حال کامل، گذشته ساده نمیتواند برای بیان عملی استفاده شود که شروع شده و ادامه دارد، مثلاً:

– I lived in this city for five years من پنج سال در این شهر زندگی کردم
– She lost her phone last night او شب گذشته تلفن همراهش را گم کرد
– They finished the project last monthآنها ماه گذشته پروژه را به پایان رساندند

بنابراین، تفاوت اصلی بین گرامر حال کامل در انگلیسی و گذشته ساده این است که زمان حال کامل برای بیان عملی استفاده میشود که در گذشته شروع شده و تا حالا همچنان ادامه دارد، در حالی که گذشته ساده برای بیان عملی استفاده میشود که در گذشته شده و تمام شده.

استفاده قید ها در زمان حال کامل

گرامر حال کامل در انگلیسی با قیدها به کار میرود تا بتوانیم بیان کنیم که یک عمل در گذشته شروع شده و تا حالا همچنان ادامه دارد، یا برای بیان اینکه یک عمل در گذشته شده است ولی نتیجهی آن در حال حاضر قابل مشاهده است.

برخی از قیدهایی که با گرامر حال کامل در انگلیسی استفاده میشوند، عبارتاند از:

1- Just: قید just به کار میرود تا بیان کند که یک عمل در تازهترین زمان ممکن پایان یافته است.

مثال:
– I have just finished my homework (من تازه کار خود را به پایان رساندهام.)

2- Already: این قید برای بیان تمام شدن یک عمل قبل از زمان انتظار استفاده میشود.

مثال:
– She has already left for work (او قبلاً برای رفتن به محل کارش راه افتاده است.)

3- Yet: قید yet به کار میرود تا بیان کند که یک عمل هنوز انجام نشده است و منتظر انجام آن هستیم.

مثال:
– Have you finished your homework yet (آیا کار خود را تمام کردهای؟)

4- Ever/never: این دو قید برای بیان تجربیات در گذشته به کار میروند.

مثال:
– Have you ever been to Paris (آیا تا حالا به پاریس رفتهای؟)
– I have never seen such a beautiful sunset before (من تا به حال غروبی زیبا مثل این ندیدهام.)

5- For/since: این دو قید برای بیان مدت زمانی که یک عمل ادامه دارد، به کار میروند.

مثال:
– He has been studying English for five years (او پنج سال است که دارد انگلیسی میخواند.)
– She has been working at this company since 2010 (او از سال 2010 در این شرکت کار میکند.)

لازم به ذکر است که با ترکیب زمان حال کامل با قیدها، نحوه بیان و معنای جمله تغییر میکند، بنابراین باید به دقت از آنها استفاده کرد.

کاربرد زمان حال کامل در زمان مجهول

زمان حال کامل در فرم مجهول برای بیان یک عمل که در گذشته شروع شده و تا زمان حال ادامه دارد استفاده میشود. این زمان با استفاده از have/has been به همراه گذشتهی شناخته شدهی فعل ساخته میشود.

برای ساخت فرم مجهول زمان حال کامل، فعل را به صورت سوم شخص مفرد (به همراه “have/has been) قرار میدهیم. به عنوان مثال:

کسی در این محله از من سرقت کرده است. Someone has stolen from me in this neighborhood
از من در این محله دزدیده شده است. I have been stolen from in this neighborhood

ما این ماه پول زیادی خرج کردهایم. We have spent a lot of money this month)
پول زیادی این ماه توسط ما خرج شده است. A lot of money has been spent by us this month

کاربرد زمان حال کامل در زمان مجهول
کاربرد زمان حال کامل در زمان مجهول

میدواریم از گرامر حال کامل در انگلیسی استفاده کامل را برده باشید و تمامی موارد و نکات کلیدی گرامر حال کامل در انگلیسی را با دقت آموخته باشید. برای دسترسی رایگان به تمامی گرامر آموزش زبان انگلیسی حتما از این صفحه بازدید کنید. همچنین برای مطالعه گرامر مصدر در زبان انگلیسی اینجا کلیک کنید.

تستهای گرامر حال کامل در انگلیسی

در تست های زیر گرامر حال کامل در انگلیسی را به صورت حرفه ای توضیح داده شده است حتما تمامی تست های با توجه به قوانین گرامر حال کامل در انگلیسی که در بالا به آن اشاره شده است حل کنید.

How long _______ you _______ in this city
a) have / lived
b) had / been living
c) will / live
d) were / live

He ________ the same car for ten years
a) drives
b) has driven
c) drove
d) was driving

 I ________ my keys. I can’t find them anywhere
a) lost
b) have lost
c) lose
d) am losing

 They ________ each other since they graduated from college
a) hadn’t seen
b) haven’t seen
c) didn’t see
d) won’t see

 She ________ her book report yet
a) hasn’t finished
b) isn’t finishing
c) hadn’t finished
d) wouldn’t finish

 We ________ a lot of progress on our project
a) are making
b) made
c) make
d) have made

He ________ that movie before, but he wants to see it again
a) watched
b) watches
c) was watching
d) has watched

_______ you _______ breakfast yet
a) Have / had
b) Do / have
c) Had / been having
d) Will / eat

She ________ three languages fluently
a) speaks
b) spoke
c) has spoken
d) is speaking

 John ________ his job for five years now
a) hates
b) hated
c) has hated
d) has had

پس از حل کردن سوالات گرامر حال کامل در انگلیسی حتما پاسخ های درست را بررسی کنید. در بررسی کلی حتما دقت کنید که گرامر حال کامل در انگلیسی را به درستی به کارببرید.

مشاوره با مرکز زبان ایران بریتانیا

شما عزیزان می توانید ما را در کانال تلگرامی ایران بریتیش که زبان آموزان مختلفی عضو هستن و انتقال تجربه در آزمون های مختلفی وجود دارد مشاهده کنید همچنین در  اینستاگرام ایران – بریتیش جستجو نمایید.  حتما از فروشگاه دوره های آموزش زبان انگلیسی هم دیدن نمایید. همچنین حتما از مقاله های موجود برای آزمون سلپیپ استفاده کنید. مجموعه ایران بریتانیا بهترین امکانات و مجموعه های آموزش زبان انگلیسی را برای شما عزیزان تدارک دیده است.  در ادامه میتوانید برای کسب بسته های خودآموز سلپیپ که پکیج سلپیپ می باشد و همچنین پکیج دولینگو به صفحه های مورد نظر مراجعه فرمایید. مرکز زبان ایران بریتانیا تمامی کتاب های زبان انگلیسی را به صورت کاملا رایگان در اختیار داوطلبین عزیز قرار می دهد. با بالاترین کیفیت آموزشی

بنر پکیج آیلتس
بنر پکیج آیلتس

برای شرکت در کلاس های تخصصی آزمون های بیین المللی مانند آیلتس و یا تافل و دولینگو و غیره با مرکز زبان ایران بریتانیا تماس حاصل فرمایید. مرکز زبان ایران بریتانیا برای تعیین سطح رایگان تمامی کاربران مواردی گنجانده شده است که به صورت کاملا رایگان میتوانید در آزمون آزمایشی شرکت کرده و همچنین برای مشاوره با مرکز ایران بریتانیا میتوانید با این مرکز تماس حاصل فرمایید و از راهنمایی و مشاوره این مرکز و مشاوران دلسوز ما برخوردار شوید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *