آموزش زبان انگلیسی

۲ لیست طلایی افعال بی قاعده Irregular Verbs

در این مقاله درباره افعال بی قاعده Irregular Verbs و نحوه کاربرد این افعال به همراه تلفظ دقیق افعال بی قاعده Irregular Verbs توضیح داده شده است. به روزترین افعال بی قاعده زبان انگلیسی به همراه معانی و تلفظ تک تک کلمات در این صفحه آورده شده است.

افعال بی قاعده Irregular Verbs کجا استفاده می شوند؟

در زبان انگلیسی برای تبدیل زمان یک فعل به گذشته به ۲ صورت عمل می کنیم.

افعال بی قاعده Irregular Verbs کجا استفاده می شوند؟
افعال بی قاعده Irregular Verbs کجا استفاده می شوند؟
  • افعال با قائده regular Verbs
  • افعال بی قاعده Irregular Verbs

افعال بی قاعده Irregular Verbs برای تبدیل شده به زمان گذشته به انتهای آن یک ed  اضافه می شود و تبدیل به گذشته می شوند. برای مثال:

Work به معنای کار کردن در زمان حال تبدیل می شود به worked کار کردن در زمان گذشته.

اما برای افعال بی قاعده Irregular Verbs به صورت دیگر می باشد. افعال بی قاعده Irregular Verbs به صورت متفاوت از افعال باقائده صرف می شوند. به این صورت که در افعال بی قاعده Irregular Verbs ورن جمله در قسمت گذشته و قسمت سوم اسم مفعول مهم است. در کل افعال بی قاعده Irregular Verbs صورت زیر دسته بندی می شوند.

  • افعال بی قاعده Irregular Verbs که هر سه قسمت دقیقا مانند هم هستند.

cut (بریدن) → (گذشته)cut → cut(حال)
put (قرار دادن) →(گذشته) put → put(حال)
read (خواندن) → (گذشته)read → read(حال)

  • افعال بی قاعده Irregular Verbs که دو قسمت مانند هم هستند.

sit (نشستن) →(گذشته) sat → sat(حال)
run (دویدن) →(گذشته) ran → run(حال)
say (گفتن) →(گذشته)said → said(حال)

  • افعال بی قاعده Irregular Verbs هر سه قسمت با هم متفاوت هستند.

drink (نوشیدن) → (گذشته)drank → drunk(حال)
sing (آواز خواندن) → (گذشته)sang → sung(حال)
write (نوشتن) → (گذشته)wrote → written(حال)

برای مثال cut هر سه شکل فعل مانند هم می باشد. اما فعل take هر سه شکل با هم متفاوت است. برای اطلاع از تمامی افعال بی قاعده Irregular Verbs زبان انگلیسی و تمامی افعالی که جدیدا از حالت بی قاعده خارج شده به جدول زیر با دقت توجه کنید.

افعال بی قاعده Irregular Verbs کجا استفاده می شوند؟
افعال بی قاعده Irregular Verbs کجا استفاده می شوند؟

در انتهای همین صفحه تمامی فایل ها را دانولد کنید.

انواع افعال زمان گذشته در زبان انگلیسی

Meaning              Past participle           Simple past             Present 
پایبند بودن / ماندنabodeabodeabide
بلند شدنarisenarosearise

بیدار کردن / شدن

awokenawokeawake
بودنbeenwas / werebe
حمل کردن / تحمل کردنborn)e)borebear
زدنbeatenbeatbeat
شدنbecomebecamebecome
افتادن / فرا رسیدنbefallenbefellbefall
بوجود آوردنbegottenbegotbeget
شروع کردنbegunbeganbegin
مشاهده کردنbeheldbeheldbehold
خم کردن / شدنbentbentbend
محروم کردنbereftbereftbereave
استدعاء کردنbesoughtbesoughtbeseech
احاطه کردن / بستوه آوردنbesetbesetbeset
حاکی بودن ازbespokenbespokebespeak
نوعی ایستادن یا نشستنbestriddenbestrodebestride
شرط بستنbetbetbet
دعوت / پیشنهاد کردنbidbidbid
چسباندن / دوختنboundboundbind
گاز گرفتنbittenbitbite
خونریزی کردنbledbledbleed
وزیدنblownblewblow
شکستنbrokenbrokebreak
پرورش دادنbredbredbreed
آوردنbroughtbroughtbring
پخش کردنbroadcastbroadcastbroadcast
ساختنbuiltbuiltbuild
سوزاندنburnt / burnedburnt / burnedburn
منفجر شدنburstburstburst
خریدنboughtboughtbuy
در قالب قرار دادنcastcastcast
گرفتنcaughtcaughtcatch
انتخاب کردنchosenchosechoose
چسبیدنclungclungcling
آمدنcomecamecome
قیمت داشتنcostcostcost
خزیدنcreptcreptcreep
بریدنcutcutcut
داد و ستد داشتنdealtdealtdeal
کندنdugdugdig
انجام دادنdonediddo
نقاشی کردنdrawndrewdraw
خواب دیدنdreamt / dreameddreamt / dreameddream
نوشیدنdrunkdrankdrink
رانندگی کردنdrivendrovedrive
اقامت گزیدنdweltdweltdwell
خوردنeatenateeat
افتادنfallenfellfall
غذا دادنfedfedfeed
احساس کردنfeltfeltfeel
جنگیدنfoughtfoughtfight
پیدا کردنfoundfoundfind
فرار کردنfledfledflee
روانه ساختنflungflungfling
پرواز کردنflownflewfly
ممنوع کردنforbiddenforbadeforbid
پیش بینی کردنforecastforecastforecast
از پیش دانستنforeseenforesawforesee
پیشگویی کردنforetoldforetoldforetell
فراموش کردنforgottenforgotforget
بخشیدنforgivenforgaveforgive
رها کردنforsakenforsookforsake
منجمد کردن / یخ زدنfrozenfrozefreeze
تهیه کردن / شدنgottengotget
دادنgivengavegive
رفتنgonewentgo
خرد کردنgroundgroundgrind
رشد کردن / پرورش دادنgrowngrewgrow
آویزان کردنhunghunghang
داشتنhadhadhave
شنیدنheardheardhear
مخفی کردنhiddenhidhide
زدنhithithit
نگه داشتن / برگزار کردنheldheldhold
صدمه زدنhurthurthurt
در هم بافتنinterwoveninterwoveinterweave
نگهداری کردنkeptkeptkeep
زانو زدنkneltkneltkneel
دانستن / شناختنknownknewknow
قرار دادنlaidlaidlay
راهنمایی کردنledledlead
تکیه دادن / خم شدنleant / leanedleant / leanedlean
خیز زدنleaptleaptleap
یاد گرفتنlearnt / learnedlearnt / learnedlearn
ترک کردنleftleftleave
قرض دادنlentlentlend
اجازه دادنletletlet
دراز کشیدنlainlay(lie (in bed
دروغ گفتنliedliedlie
روشن کردنlit / lightedlit / lightedlight
از دست دادنlostlostlose
درست کردن / مجبور کردنmademademake
معنی دادنmeantmeantmean
ملاقات کردنmetmetmeet
اشتباه کردنmistakenmistookmistake
چیدنmown / movedmowedmow
استراق سمع کردنoverheardoverheardoverhear
خواب ماندنoversleptoversleptoversleep
چیره شدنovertakenovertookovertake
پرداخت کردنpaidpaidpay
قرار دادنputputput
خواندنreadreadread
پاره کردنrentrentrend
رهانیدن ازridridrid
راندنriddenroderide
زنگ زدنrungrangring
بالا رفتن / طلوع کردنrisenroserise
دویدنrunranrun
اره کردنsawn / sawedsawedsaw
گفتنsaidsaidsay
دیدنseensawsee
جستجو کردنsoughtsoughtseek
فروختنsoldsoldsell
فرستادنsentsentsend
تنظیم کردن / غروب کردنsetsetset
دوختنsewn / sewedsewedsew
لرزاندن / لرزیدنshakenshookshake
بیرون ریختنshedshedshed
درخشیدنshoneshoneshine
مدفوع کردنshit/shatshit/shatshit
شلیک کردنshotshotshoot
نمایش دادنshownshowedshow
کوچک شدنshrunkshrankshrink
اعتراف گرفتنshrivenshroveshrive
بستنshutshutshut
آواز خواندنsungsangsing
غرق شدنsunksanksink
نشستنsatsatsit
ذبح کردنslainslewslay
خوابیدنsleptsleptsleep
سُر خودنslidslidslide
پرتاب کردنslungslungsling
حرکت دزدکیslunkslunkslink
چاک دادنslitslitslit
بوییدنsmeltsmeltsmell
شکست دادنsmittensmotesmite
بذر افشانی کردنsown / sowedsowedsow
صحبت کردنspokenspokespeak
سرعت گرفتنspedspedspeed
هجی کردنspelt / spelledspelt / spelledspell
خرج کردن / گذراندنspentspentspend
افشا کردنspilt / spilledspilt / spilledspill
چرخاندنspunspunspin
تُف کردنspatspatspit
شکافتنsplitsplitsplit
از بین بردنspoiltspoiltspoil
گستردن/پخش شدنspreadspreadspread
پریدنsprungsprangspring
ایستادنstoodstoodstand
دزدیدنstolenstolesteal
چسباندن / چسبیدنstuckstuckstick
نیش زدنstungstungsting
بوی بد دادنstunkstankstink
گام های بلند برداشتنstriddenstrodestride
ضربه زدنstruckstruckstrike
رشته کردنstrungstrungstring
تلاش کردنstrivenstrovestrive
قسم خوردنswornsworeswear
جارو کردنsweptsweptsweep
باد کردن / متورم شدنswollen / swelledswelledswell
شنا کردنswumswamswim
تاب خوردنswungswungswing
گرفتنtakentooktake
درس دادنtaughttaughtteach
پاره کردنtorntoretear
گفتنtoldtoldtell
فکر کردنthoughtthoughtthink
پرتاب کردنthrownthrewthrow
رخنه کردن درthrustthrustthrust
لگد کردنtroddentrodtread
فهمیدنunderstoodunderstoodunderstand
بعهده گرفتنundertakenundertookundertake
بی اثر کردنundoneundidundo
مضطرب کردنupsetupsetupset
بیدار کردنwakenwokewake
پوشیدنwornworewear
گریه کردنweptweptweep
برنده شدنwonwonwin
کوک کردن / شدنwoundwoundwind
کنار کشیدنwithdrawnwhitdrewwithdraw
مقاومت کردنwithstoodwithstoodwithstand
زنجیر کردنwrungwrungwring
نوشتنwrittenwrotewrite

برای اطلاع از تمامی گرامرهای مهم زبان انگلیسی حتما دسته گرامر آموزش زبان انگلیسی را دیدن فرمایید.

دانلود رایگان لیست افعال بی قاعده Irregular Verbs List

در این قسمت لیست  افعال بی قاعده Irregular Verbs به صورت فایل PDF موجود می باشد و می توانید آن را از سرور اختصاصی مرکز زبان ایران بریتانیا دانلود بفرمایید.

دانلود رایگان افعال بی قاعده Irregular Verbs

بعد از دانلود فایل آن را از حالت فشرده خارج کرده و فایل را مطالع کنید.

چند نکته مهم درباره افعال بی قاعده Irregular Verbs List

  • نکته اول درباره افعال بی قاعده Irregular Verbs

در زبان انگلیسی برخی از افعال در زبان انگلیسی آمریکایی جزو افعال بی قاعده Irregular Verbs List محسوب می شوند ولی در زبان انگلیسی بریتانیایی جزو افعال بی قاعده Irregular Verbs List محصوب نمی شوند و برعکس که در اینجا به برخی از مهمترین ها اشاره میکنیم.

burn, dream, kneel, lean, leap, spell, spill, spoil

  • نکته دوم درباره افعال بی قاعده Irregular Verbs 

افعال کمکی نظیر tobe برای قسمت سوم و قسمت بیقاعده در زمانهای مجهول به حالت سوم که been  می باشد تبدیل می شوند که در جدول بالا نیز به آن اشاره شده است.

موارد کاربرد قسمت سوم افعال بی قاعده Irregular Verbs

قسمت سوم افعال بی قاعده Irregular Verbs برای زمان های زیر به کار می روند.

  1. زمان های مجهول
  2. زمان های کامل (گذشته کامل، حال کامل، آینده کامل)
  3. حالت مصدری برخی از فعال ها

در برخی از موارد برای به کاربردن ساختار متوالی در جملات توصیفی نیز از گرامر قسمت سوم افعال بی قاعده Irregular Verbs استفاده می شود. برای دانلود مجموعه کتاب های آزمون آیلتس حتما از دسته کتاب آموزش زبان انگلیسی استفاده کنید.

نحوه مطالعه افعال بی قاعده Irregular Verbs List

برای مطالعه افعال بی قاعده یکی از بهترین روش های که در دانشگاه های معروف ایالات امریکا و اروپا تدریس می شود این است که تمامی افعال را به ۴ چهار قسمت تقسیم شوند.

افعالی را هر سه شکل مثل هم هستند را در یک برگه آچار نوشته و در برگه دیگر افعالی را که هر شکل آن با هم متفاوت می باشند را در یک برگه دیگر و افعالی که قسما اول و اخر آن مثل هم و قسمت وسط متفاوت است در یک برگه آچار دیگر و در آخر نیز آن دسته از افعالی که قسمت گذشته و قسمت اسم مفعول یکی است را در یک برگه بنویسید. روزانه ۳ عدد از هر فعل را به خاطر بسیاررید و در جمله دلخواه که با آن فعل ساخته می شود با کار رود تا در حافظه بلند مدت باقی بماند.

افعال بی قاعده Irregular Verbs در زبان انگلیسی از ایج نظم و قانونی پیروی نمیکنند اما دارای وزن مشخصی می باشند لذا با استفاده از وزن جملات میتوانید افعال را به صورت آهنگین صرف کنید تا بهتر به خاطر شما بماند.

نکته درصورتی که با افعال جدید مواجع شدید نمی دانید که این افعال جرو افعال بی قاعده Irregular Verbs هستند یا نه حتما آنها را با جدول که در بالا دانلود کرده اید مقایسه کنید

شما عزیزان می توانید ما را در اینستاگرام ایران – بریتیش جستجو نمایید.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *